Baskarta

Baskartan används till exempel som underlag för projektering och vid upprättande av nybyggnadskartor. Den innehåller kartdetaljer med olika noggrannhet, från inmätning i fält till inlagda detaljer från flygfotografering. Baskartan innehåller kartdetaljer som till exempel byggnader, höjdkurvor, vegetation och staket.

Omfattning

Omfattar hela kommunen

Aktualitet

Uppdateras kontinuerligt och på uppdrag

Format

dwg/dxf, shape, pdf och i pappersformat

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Öppna data

Baskartan finns som öppen data. Den är kostnadsfri och finns att hämta på Helsingborgs stads portal för öppna data.

Kostnad

Utdrag från baskartan kan även beställas hos kart- och mätenheten och debiteras då enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Beställning

Mer information och prisuppgift

Kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon: 042-10 50 00, eller stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: kartomat@helsingborg.se.