Kommunala pensionärsrådet

Pensionärsrådet (KPR) för pensionärernas talan i olika frågor som rör dem och bevakar deras intressen. Det kan till exempel handla om hur stadsmiljön kan anpassas för de äldre så den upplevs tryggare och mer tillgänglig.

Pensionärsrådet svarar på remisser från stadens nämnder, förvaltningar, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Med remiss menas möjlighet att ha synpunkter på ett förslag innan det är helt färdigt. Remisserna ingår sedan i politikernas underlag när de fattar beslut.

Pensionärsrådet är till exempel med och påverkar:

I pensionärsrådet ingår:

  • representanter från PRO, Pensionärernas riksorgansiation
  • representanter från SPF Seniorerna, Sveriges pensionärsförbund
  • SKPF Svenska kommunalpensionärernas förbund
  • RPG Riksförbunder pensionärgemenskap
  • SPRF, Sveriges pensionärers riksförbund
  • politiker från kommunstyrelsen
  • politiker från vård- och omsorgsnämnden.

Rådet hanterar generella frågor som rör gruppen. De tar inte upp enskilda personers ärenden. Pensionärsrådet är en möjlighet för de äldre att kommunicera med stadens politiker genom sina representanter.

Protokoll från pensionärsrådets sammanträden finns i Helsingborgs stads diarier.