Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) tillvaratar intresset hos personer med funktionsnedsättning. Rådet fungerar som språkrör för gruppen. 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor svarar på remisser från stadens nämnder  och förvaltningar. Med remiss menas möjlighet att ha synpunkter på ett förslag innan det är helt färdigt.

Rådet tar även upp egna frågor som är av intresse för personer med funktionsnedsättning  och fungerar som forum för gruppens intressen.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är till exempel med och påverkar:

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor består av:

Rådet hanterar generella frågor som rör gruppen. De tar inte upp enskilda personers ärenden. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att genom sina representanter i DHS, Funktionshinderrörelsen i Helsingborg, kommunicera med stadens politiker.

Protokollen från kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträden finns i Helsingborgs stads diarier.

Stadgar kommunala rådet för funktionshinderfrågor (pdf 39,8 kB).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?