Engagera dig politiskt

Ett sätt att påverka inom kommunen är att gå med i en lokal partiförening. Du kan bli utsedd av partiföreningen till att ställa upp i något av valen. På så sätt kan du kanske bli invald i kommunfullmäktige. 

Du kan bli tillfrågad av partiföreningen om att bli vald till att sitta i en politisk nämnd. Vilka som ska sitta i de olika nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Resultatet av kommunalvalet avgör vilka partier som sitter i nämnderna och hur många platser de får.

I Helsingborgs kommun finns även några organ som kommunen samråder med i vissa frågor. Dessa är kommunala pensionärsrådet, kommunala handikapprådet, kommunala integrationsrådet, ungdomsrådet och brottsförebyggande rådet. I dessa sitter både företrädare för partierna och för olika intresseorganisationer. Läs mer om de rådgivande organen.

De flesta politiker är fritidspolitiker. De har ett vanligt arbete och sköter sitt politiska engagemang på fritiden.