Naturreservat Jordbodalen med Ångtegelgropen

Jordbodalen i Helsingborg.

Den 15 december 2020 bildades naturreservat för Jordbodalen och Ångtegelgropen. Det är ett av våra populära och varierade natur- och rekreationsområden som används av många boende, föreningar, barn i skolor och förskolor från närområdet samt övriga staden.

Upplev Jordbodalen

Under Uppleva och göra finns mer information för dig som vill besöka Jordbodalen.

Varför ett naturreservat?

Naturreservat innebär ett långsiktigt skydd och skötsel av natur. Jordbodalen är ett av våra centrala naturområden som är värdefullt för natur, kulturmiljö och rekreation. Det är en av landborgens bäckraviner med artrika träd- och buskmiljöer, bland annat gamla ekar och bokar och de djur och växter som är beroende av dessa livsmiljöer. Det finns kulturhistoriska värden, till exempel dammar från förra sekelskiftet och gravplatsen efter O D Krook som hade sommarhus i området. Inne i ravinen är det en relativt låg ljudnivå. Ångtegelgropen är ett viktigt industriminne från 1873-1978 med det bruna Helsingborgsteglet. Dessutom är det geologiskt intressant.

Omkring sextusen personer kan nå rekreationsområdet inom ett avstånd på två kilometer. Under 2016-2020 förbättrade Helsingborgs stad bänkar, stigar, vattenväxter, vattendraget, dammarna, ängsytor med mera.

Siöcronaparkens fortsatta utveckling håller på att utredas och ingår inte i reservatet.

Dokument

Antaget av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa naturreservatet den 15 december 2020.

Stöds av andra planeringsunderlag

Att skapa ett naturreservat i Jordbodalen och Ångtegelgropen stöds av flera olika planeringsunderlag, bland annat Stadsplan 2017, Helsingborgs Översiktsplan 2010 samt Helsingborgs Grönstrukturprogram (2014). I dem pekar vi ut Jordbodalen som ett särskilt värdefullt natur- och kulturstråk med biologisk mångfald, kulturmiljöer, rekreationsvärden och estetiska kvaliteter och som ett av stadens viktiga rekreationsområden i centralorten.

Karta

Här kan du se avgränsning av naturreservat:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?