Jordbodalens naturreservat

Nu ska Jordbodalen skyddas för framtiden och bli ett naturreservat. Det är ett av våra populära och varierade natur- och rekreationsområden som används av många boende, föreningar, barn i skolor och förskolor från närområdet samt övriga staden.

Varför ett naturreservat?

Vi vill skydda och utveckla ett av våra centrala naturområden som är värdefullt för natur, kulturmiljö och rekreation. Jordbodalen är en av landborgens bäckraviner där det finns artrika träd- och buskmiljöer, bland annat gamla ekar och bokar och de djur och växter som är beroende av dessa livsmiljöer. Det finns kulturhistoriska värden, till exempel dammar från förra sekelskiftet och gravplatsen efter O D Krook som hade sommarhus i området. Inne i ravinen är det en relativt låg ljudnivå.

Omkring sextusen personer kan nå rekreationsområdet inom ett avstånd på två kilometer. Under 2016 förbättrade Helsingborgs stad bänkar, stigar, vattenväxter, ängsytor med mera.

Siöcronaparkens fortsatta utveckling håller på att utredas och ingår inte i reservatet.

Stöds av andra planeringsunderlag

Att skapa ett naturreservat i Jordbodalen stöds av flera olika planeringsunderlag, bland annat Stadsplan 2017, Helsingborgs Översiktsplan 2010 samt Helsingborgs Grönstrukturprogram (2014). I dem pekar vi ut Jordbodalen som ett särskilt värdefullt natur- och kulturstråk med biologisk mångfald, kulturmiljöer, rekreationsvärden och estetiska kvaliteter och som ett av stadens viktiga rekreationsområden i centralorten.

Tidplan (med reservation för ändringar)

  • Oktober 2017: Stadsbyggnadsnämnden beslutar att påbörja bildandet av naturreservatet.
  • November 2017 – augusti 2019: Vi tar fram reservatshandlingar, reservatsbeslut och skötselplan.
  • Hösten 2019: Samråd med länsstyrelsen
  • Vintern 2020: Remiss och utställning
  • Sommaren 2020: Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker och kommunfullmäktige antar naturreservatet.
  • Hösten 2020: Invigning av Jordbodalens naturreservat.

Karta

Här kan du se förslag till avgränsning av naturreservat:

Större version av karta med förslag på avgränsningsområde för Jordbodalens naturreservat