Friggebod

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga en friggebod.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver normalt inte bygglov för en friggebod om förutsättningarna nedan är uppfyllda. Är de inte det måste du söka bygglov för din byggnad. Läs mer om hur du ansöker om bygglov för ett förråd eller växthus.

Förutsättningar

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Den ska vara en komplementbyggnad.
 • Den får vara högst 15,0 kvadratmeter.
 • Om flera friggebodar byggs på samma tomt får den sammanlagda byggnadsarean inte överstiga 15,0 kvadratmeter.
 • Tacknockshöjden får vara högst 3,0 meter.
 • Den ska vara fristående.
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns.
 • Du måste ha din grannes medgivande om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från din grannes tomt. Medgivandet bör vara skriftligt.
 • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera friggeboden närmare den gränsen än 4,5 meter.
 • Det får inte finnas krav på bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
 • Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Mer information finns i Boverkets kunskapsbank