Externa utförare

Här får du information om vad som gäller för husutstakning och/eller lägeskontroll som utförs av någon annan än stadsbyggnadsförvaltningens personal.

Följande rutiner gäller:

Mätningsteknisk färdighet krävs

Utstakning får utföras först efter att bygglovsavdelningen lämnat startbesked. Det är bara den som har mätningsteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer som får utföra utstakning. Se Rekommendationer för bedömning av ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet” och Grundläggande mätningsteknisk färdighet – kompletterande information.

Om en extern sakkunnig ska utföra utstakning och/eller lägeskontroll, ska du ange den sakkunniges namn adress och mätningstekniska färdighet på blanketten Anmälan om grundläggande mätningsteknisk färdighet för utstakning och/eller lägeskontroll (pdf, 76 kB) . Det ska du göra för varje bygglovsärende och innan arbetet startar.

Du skickar den ifyllda blanketten till:

Stadbyggnadsförvaltningen
Kart- och mätenheten
251 89 Helsingborg.

Underlagsdata och grundmaterial

Stadsbyggnadsförvaltningen tillhandahåller de underlagsdata och det grundmaterial som behövs för att utföra husutstakningen. Vi skickar underlagsdata och grundmaterial, beräknade koordinater på utstakningspunkter samt stompunkter, till sakkunnig.

Avgift faktureras byggherren

Stadsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för det underlag som behövs för utstakning. Avgiften faktureras byggherren. Avgiften är 20 procent av den avgift som skulle ha faktureras om stadsbyggnadsförvaltningens personal utfört utstakningen.

Ska utföras enligt beviljat bygglov

Sakkunnig ansvarar för att utstakning utförs enligt beviljat bygglov. På begäran ska en fil lämnas till kart- och mätenheten på stadsbyggnadsförvaltningen. Filen ska ange utstakade punkters koordinater i SWEREF 99 13 30 och höjder i RH2000.

Intyg ska utfärdas när lägeskontroll krävs

När bygglovet kräver en lägeskontroll ska en sakkunnig utföra denna i samband med formsättning av grunden så att eventuella fel kan åtgärdas. När lägeskontrollen är genomförd ska sakkunnig utfärda ett lägeskontrollintyg. Sakkunnig eller byggherren lämnar in lägeskontroll intyget tillsammans med kontrollerade punkters koordinater i SWEREF 99 13 30 och höjder i RH2000 till bygglovsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen. Exempel på lägeskontrollintyg vid husutstakning (pdf, 42 kB).

Byggherren ansvarar för att byggnaden uppförs i rätt läge enligt bygglov.

För ytterligare information, hör av dig till Helsingborg kontaktcenter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?