Så går husutstakningen till

Vi utför husutstakningen i två delmoment, grovutstakning och finutstakning. Det är möjligt att göra både grov- och finutstakning vid ett tillfälle.

Grovutstakning brukar göras innan schaktningen och finutstakning före byggnadens formsättning. Det finns inget krav för grovutstakning, men det underlättar inför markarbetet på byggplatsen.

1. Förberedelse

Vid grov- och finutstakning ska tomten vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för arbetet.

Det är byggherren som är ansvarig för att det finns virke för de profiler som behövs för finutstakning. Lämpliga dimensioner på virke är minst 45×70 millimeter för stolpar och 22×70 millimeter för brädor.

2. Grovutstakning

Under grovutstakningen markerar vi ut byggnadens hörn med stickor eller genom att spreja på marken. Det sker med några centimeters noggrannhet. Vi sätter också ut en referenshöjd, som ofta är föreslagen sockel- eller golvhöjd bestämd vid det tekniska samrådet.

3. Finutstakning

Vid finutstakningen markerar vi ut husets yttre väggar med hjälp av spikar på profilbrädorna (se bild nedan). Byggherren ansvarar för att profilbrädor samt profilstolpar med god stabilitet är nedslagna innan finutstakningen.

husutstakning_ritning_500x271_sbf

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?