Så arbetar vi med placemaking

Många människor med blommor och krukor vid långbordet på Furutorpsplatsen.
Utformningen av en plats, ett torg, ett gaturum eller en park, har betydelse för hur vi rör oss och vistas i de offentliga rummen. Med placemaking skapar vi levande och attraktiva stadsmiljöer där människor trivs. Vi gör det tillsammans i samverkan med invånare och de som nyttjar platsen.

I tillvägagångssättet omvandlas otrygga och outnyttjade miljöer samtidigt som en stark identitet tillförs. Till hjälp involveras också befintliga aktörer som redan är etablerade på platsen, så som butiksägare, kulturutövare och andra intressenter med kopplingar till platsen. I placemaking handlar det både om att förändra den fysiska platsen och dess funktioner för att på så sätt inkludera fler användare och om deltagarnas delaktighet i förändringsprocessen som föder vidare engagemang i en självförstärkande spiral.

Vi arbetar med placemaking i flera delar av staden men har ett extra fokus på Söder och Furutorpsplatsen. Till exempel har vi i så kallade ”mellanrum” mellan hus på Söder arbetat med pocket parks och pop-up installationer som är i ögonhöjdsnivå.

I projektet Söderscen på Furutorpsplatsen kan vad som helst ske när parken förvandlas till söderbornas vardagsrum med aktiviteter som lockar till liv och rörelse.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?