Bistånd till begravningskostnad

Alla inkomster och tillgångar i dödsboet ska i första hand användas till begravningskostnaden. Detta innebär att begravningskostnaden går före andra utgifter, exempel hyra, hushållsel och telefon. Till den del av begravningskostnaden som inte täcks av tillgångarna, kan dödsboet söka ekonomiskt bistånd.

Den person som söker bistånd för dödsboet måste ha fullmakt från alla dödsbodelägare. Bouppteckning eller dödsboanmälan måste vara klar.

Helsingborg följer socialstyrelsens råd om högsta godtagbara kostnad för begravning inklusive gravsten vilket är 50 procent av prisbasbeloppet. Läs mer om prisbasbelopp på Statistiska centralbyråns webbplats scb.se.

Vid bedömning av bistånd är det den totala kostnaden för begravningen som prövas vid en ansökan, inga enstaka begravningsposter. Bistånd till kostnader för transport av den avlidne till och från annat land godkänns inte. Makars eller vårdnadshavares försörjningsförmåga påverkar rätten till bistånd. Biståndet ges i regel mot återbetalning då dödsboet kan få skatteåterbetalning eller pengar från en försäkring.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?