Ekonomiskt bistånd till tandvård – information till tandläkare

Den som inte själv kan betala för tandvård kan ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnaden.

Vilka priser godkänner Helsingborgs stad?

Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät. Prövningen utgår från en bedömning av vad som är nödvändigt för att en person ska ha en så kallad skälig levnadsnivå. När det gäller kostnader för särskilda utgifter (som till exempel tandvård) är utgångspunkten billigaste alternativ. Arbetsmarknadsförvaltningen godkänner därför inte kostnadsberäkningar från tandvårdskliniker som har högre priser än Folktandvården. Undantag kan göras vid akut tandvård.

Akut tandvård

Ansökan om ekonomiskt bistånd till akut tandvård görs i efterhand genom att patienten lämnar kvittot till arbetsmarknadsförvaltningen. Det måste stå på kvittot att tandvården varit akut.

Akut tandvård är behandlingar som behöver göras genast på grund av smärta, inflammation eller annat betydande obehag.

Årlig kontroll (basundersökning)

Ansökan om ekonomiskt bistånd till kostnad för årlig kontroll (basundersökning) görs i efterhand genom att patienten lämnar kvittot till arbetsmarknadsförvaltningen.

Frisktandvård genom Folktandvården

Arbetsmarknadsförvaltningen godkänner kostnad för Frisktandvård genom Folktandvården i avgiftsklass 1-3. Patienten ansöker om ekonomiskt bistånd för kostnaden genom att lämna sitt avtal om Frisktandvård till arbetsmarknadsförvaltningen.

Nödvändig, planerad tandvård

Patienten ska alltid kontakta sin socialsekreterare innan besök hos tandläkare (utom för akut tandvård, årlig kontroll eller Frisktandvård genom Folktandvården). Patienten ska ta med blanketten Ansökan tandvård till behandlande tandläkare.  Tandläkaren fyller i baksidan av blanketten och bifogar en särskild kostnadsberäkning.

Om patientkostnaden för föreslagen tandvård överstiger 10 000 kronor begär arbetsmarknadsförvaltningen en bedömning av konsulttandläkare. Arbetsmarknadsförvaltningen kommer då be behandlande tandläkare att skicka komplett underlag till konsulttandläkaren.

Det är viktigt att invänta besked om ekonomiskt bistånd till planerad tandvård innan behandlingen påbörjas. Arbetsmarknadsförvaltningen meddelar beskedet till patienten som i sin tur ansvarar för att informera sin tandläkare.

Beskedet är en förhandsinformation om vilka behandlingar arbetsmarknadsförvaltningen kommer att godkänna som utgift i försörjningsstödsberäkningen. Om behovet av tandvård förändras under behandlingstiden måste patienten lämna nytt underlag till arbetsmarknadsförvaltningen och invänta besked.

Vad är nödvändig tandvård?

Arbetsmarknadsförvaltningen godkänner bara nödvändig tandvård.

Exempel på behandling som brukar räknas som nödvändig är fyllning, rotfyllning, utdragning, behandling av sjukdom i tandköttet, tandhygienistbehandling, ersättning av förlorade framtänder och lösa proteser.

Exempel på behandling som inte brukar räknas som nödvändig är implantat, estetisk tandvård, tandblekning och fast protetik på sidorna.

Betalning

Godkända tandvårdskostnader läggs till som utgift i beräkning av försörjningsstöd, när en person gjort en ansökan till arbetsmarknadsförvaltningen och redovisat kvitto (eller faktura).

För att kunna beviljas pengar till tandvårdskostnaden måste personen ha rätt till försörjningsstöd både utifrån den ekonomiska situationen (egna inkomsterna räcker inte till uppehälle och godkända utgifter) och utifrån övriga krav som ställs (till exempel att följa planering med arbetsmarknadsförvaltningen).

Den som blir självförsörjande innan hela tandvården är färdig kan inte få ekonomiskt bistånd till resterande del av behandlingen.

Efter varje behandling ska patienten lämna kvittot tillsammans med ansökan om ekonomiskt bistånd. Om patienten kommit överens med tandläkaren att betala med faktura kan denna lämnas istället för kvitto. I så fall ska kvittot redovisas senare. Arbetsmarknadsförvaltningen godkänner inte några nya kostnader för tandvård innan föregående faktura är betald.

Arbetsmarknadsnämnden påtar sig inget betalningsansvar för godkänd tandvård. Det är patienten som ansvarar för betalningen och som sedan ansöker om ekonomiskt bistånd för kostnaden.