Utvärdering av Helsingborgs stads trygghetsarbete 2016-2019

Under hösten 2019 har konsultföretaget Sweco, på uppdrag av Helsingborgs stad, utvärderat och granskat stadsbyggnadsförvaltningens trygghetsarbete.

Utvärderarna har tittat på hur trygghetsarbetet bedrivits utifrån Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön 2018-2023. Syftet har varit att belysa de resultat och effekter som hittills går se samt att se till att de metoder som vi använder leder till eller skapar förutsättningar för ökad trygghet. I utvärderingen finns också förslag på hur vi kan stärka trygghetsarbetet ännu mer utifrån både de framgångsfaktorer och utmaningar som finns.

Så här inleder utvärderarna avsnittet om den samlade resultatbedömningen:
”Sammantaget ser utvärderarna att trygghetsarbetet i Helsingborg under 2016-2019 har genomförts på ett professionellt och seriöst sätt, med insatser som bygger på aktuell forskning och en levande dialog med invånare och samverkansparter. Handlingsplanen används och efterlevs så här långt in i arbetet, även om samtliga utpekade områden och åtgärder ännu inte är hanterade.”

Läs hela utredningen: Utvärdering av Helsingborgs stads trygghetsarbete 2016-2019 – Resultat och lärdomar för fortsatt arbete (pdf, 9,2 MB)