Handlingar och ritningar

Här får du veta vilka allmänna krav vi ställer på bygglovsritningar och hur kan beställa kart- och ritningsunderlag inför din bygglovsansökan.

Krav på ritningarnas kvalitet

Ritningar ska vara skalenliga. De ska också vara tydliga och endast i svartvitt med tydlig kontrast, utan skuggor och gråtoner.

Ritningar ska vara försedda med fastighetsbeteckning, huvudmått, mått till tomtgräns, norrpil, skalstock samt uppgift om vem som är ansvarig för ritningen. Vi ser gärna att ritningarna är markerade med ritningsnummer och datum så att det går att skilja olika versioner från varandra.

Exempelritningar finns i information om vad som gäller för olika bygglovsåtgärder.

Situationsplan? Nybyggnadskarta? Planritning?

Här förklarar vi vad de olika ritningarna ska visa.

Situationsplan

En situationsplan är en karta över din fastighet som visar byggnadernas storlek och placering och hur långt det är till fastighetsgränser. På situationsplanen ska du redovisa och måttsätta nya byggnader och tillbyggnader samt ange minst två mått till fastighetsgräns så att placeringen fixeras. Situationsplanen ska vara baserad på ett aktuellt kartutdrag (inte äldre än tre månader) eller en nybyggnadskarta från kommunen. Skalan bör vara 1:200 eller 1:500.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar fastigheten tillsammans med de planbestämmelser som gäller, förbindelsepunkt för vatten och avlopp samt markhöjder.

Riktlinjer för när du behöver beställa en nybyggnadskarta.

Fasadritning

En fasadritning beskriver hur utsidan på huset kommer att se ut när du byggt färdigt. Fasadritningen ska visa samtliga fasader på alla nya byggnader och tillbyggnader. En tillbyggnad ska redovisas tillsammans med befintlig byggnad. Nuvarande och eventuellt blivande marknivå intill fasaden ska ritas in. Alla fasader ska namnges tex ”Fasad mot söder”. Skalan bör vara 1:100.

Planritning

En planritning visar byggnadens rumsfördelning, rumsfunktioner, väggtjocklek, fönster- och dörröppningar. Skalan bör vara 1:100.

Sektionsritning

En sektionsritning visar byggnaden i genomskärning. På ritningen ska rums- och byggnadshöjd anges. Skalan bör vara 1:100.

Beställ kart- och ritningsunderlag

Ritningar från bygglovsarkivet

Det kan finnas äldre ritningar på ditt hus i vårt bygglovsarkiv. Du kan beställa äldre ritningar från bygglovsarkivet.

Beställa kartutdrag

Du kan kostnadsfritt beställa kartutdrag direkt via en e-tjänst eller genom att kontakta Helsingborg kontaktcenter. Information om hur du beställer kartunderlag.

Beställa nybyggnadskarta

Här kan du beställa en nybyggnadskarta.