Områden utan detaljplan

En del områden saknar detaljplan, och ingår inte i det som räknas som sammanhållen bebyggelse. Det är ofta områden utan tät bebyggelse. Där är bestämmelserna inte lika reglerade som för områden där detaljplaner finns.

Bor du i ett område som saknar detaljplan, och inte räknas som sammanhållen bebyggelse, behöver du till exempel inte bygglov för åtgärderna nedan, om du inte gör dem närmare din tomtgräns än 4,5 meter:

Du behöver inte söka bygglov om du ska:

Göra en liten tillbyggnad

Du får göra en liten tillbyggnad utan bygglov om den är högst 50 kvadratmeter, inte är större än 50 procent av den befintliga huvudbyggnadens byggnadsarea och inte har en byggnads- och totalhöjd som är högre än den befintliga byggnaden.

Mindre från fasad indragna takkupor är tillåtna om de utgör högst en tredjedel av takets längd. Mindre frontespiser och takkupor i fasadliv om de utgör högst en fjärdedel av fasadens längd.

Uppföra en komplementbyggnad

Du får uppföra komplementbyggnad om den har en sammanlagd byggnadsarea på högst 50 kvadratmeter och en byggnads- och totalhöjd som inte överstiger fastighetens befintliga huvudbyggnad. Byggnaden får inte vara en självständig bostad och den ska placeras i omedelbar närhet av bostadshuset.

Bygga en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset

Du får bygga en mur eller ett plank i omedelbar närhet av ditt bostadshus. För att du inte ska behöva bygglov ska muren eller planket byggas kring en för trädgård etablerad tomtplats i anslutning till bostadshuset.

De här reglerna gäller för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader.

Du kan läsa de fullständiga riktlinjerna för kompletteringsåtgärder här (pdf, 35 kB).

Du kan behöva andra tillstånd

Observera att du kan behöva andra tillstånd, även om du inte behöver söka bygglov för något av ovanstående. Ett exempel är att du kan behöva tillstånd från väglagen om det du vill göra ligger nära en allmän väg där det finns byggfria zoner. Du kan också behöva ansöka om dispens från strandskydd.

Det finns också ett antal viktiga undantag från de generella bestämmelserna. De regleras genom särskilda bestämmelser för bland annat jordbruket och totalförsvaret.