Områden utan detaljplan

En del områden saknar detaljplan, och ingår inte i det som räknas som sammanhållen bebyggelse. Det är ofta områden utan tät bebyggelse. Där är bestämmelserna inte lika reglerade som för områden där detaljplaner finns.

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus i ett område som saknar detaljplan, och inte räknas som sammanhållen bebyggelse, behöver du inte söka bygglov för åtgärderna nedan. Åtgärden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen tillåter det.

Du behöver inte söka bygglov om du ska:

Bygga en liten tillbyggnad

Du får göra en liten tillbyggnad utan bygglov om den är högst 50 kvadratmeter, inte är större än 50 procent av den befintliga huvudbyggnadens byggnadsarea och inte har en byggnads- och totalhöjd som är högre än den befintliga byggnaden.

Takkupor får uppföras om de utgör högst en tredjedel av takets längd. Mindre frontespiser och takkupor i fasadliv är tillåtna om de utgör högst en fjärdedel av fasadens längd.

Uppföra en komplementbyggnad

Du får uppföra en komplementbyggnad om den har en sammanlagd byggnadsarea på högst 50 kvadratmeter och en byggnads- och totalhöjd som inte överstiger fastighetens befintliga huvudbyggnad. Byggnaden får inte vara en självständig bostad och den ska placeras i omedelbar närhet av ditt bostadshus.

Bygga en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset

Du får bygga en mur eller ett plank i omedelbar närhet av ditt bostadshus. För att du inte ska behöva söka bygglov ska muren eller planket uppföras i omedelbar närhet till ditt bostadshus.

Du kan läsa de fullständiga riktlinjerna för kompletteringsåtgärder här (pdf, 35 kB).

Du kan behöva andra tillstånd

Tänk på att du kan behöva andra tillstånd, även om du inte behöver söka bygglov. Om du vill bygga något i närheten av en väg kan du till exempel behöva tillstånd från Trafikverket eller länsstyrelsen.

Du kan också behöva ansöka om dispens från strandskydd.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?