Verifiering av energikraven

I Boverkets byggregler, BBR, finns kravnivåer för byggnaders primärenergital och krav på att primärenergitalet ska verifieras. Verifieringen kan göras genom mätning eller genom beräkning.

Inför startbesked ska det anges i kontrollplanen hur verifiering av energikraven ska göras, genom mätning eller genom beräkning. När byggnaden sedan är färdig så ska verifieringen av energikraven redovisas.

Verifiering genom mätning

En mätning kräver att byggnaden tas i bruk och kan därför genomföras först efter två år. Det kan då bli aktuellt med ett tillfälligt (interimistiskt) slutbesked så att du kan börja använda din byggnad. När mätningen sedan har gjorts så kan stadsbyggnadsnämnden utifrån den besluta om slutbesked.

Verifiering genom beräkning

Om verifieringen görs genom beräkning så kan stadsbyggnadsnämnden utifrån beräkningen göra bedömningen om byggnaden uppfyller energikraven. Om beräkningen visar att energikraven uppfylls så kan du få ett slutbesked.

Har du frågor?

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?