Klimatmål och koldioxidbudget

Helsingborgs stad har ambitionen att vi inom området Helsingborg ska ha nettonollutsläpp och nå klimatneutralitet till år 2030. Men det stannar inte där. Hur vi konsumerar och använder resurser avgör även vår påverkan på hela jordens klimat. Därför ska vi minska vår totala klimatpåverkan, oavsett var utsläppen sker, till en hållbar nivå senast 2045.

Utsläppen av koldioxid inom Helsingborg har minskat kraftigt sedan 1990-talet. Idag kommer de största utsläppen inom Helsingborg från transporter, där personresor med bil står för en stor del. Vi har även stora koldioxidutsläpp från industrin, från arbetsmaskiner och från förbränning av sopor i kraftvärmeverket.

Samtidigt som utsläppen inom Helsingborg har minskat, så har utsläppen från våra internationella resor och utsläppen från vår import av varor och livsmedel ökat sedan 1990-talet. Dessa utsläpp är lika viktiga att komma till rätta med för att minska vår totala klimatpåverkan även utanför Helsingborgs gränser.

Helsingborgs framtida koldioxidbudget

I Parisavtalet har Sverige och de flesta av världens länder enats om att vi måste dämpa jordens uppvärmning till max 2 grader för att undvika de allvarligaste effekterna av klimatförändringarna. Helst ska uppvärmningen hållas under 1,5 grader. För att det ska vara möjligt så får de totala utsläppen av växthusgaser på jorden inte vara större än en viss mängd för varje år.

Helsingborg vill bidra till att Parisavtalet uppnås och minska våra utsläpp så de håller sig inom vår del av det kvarvarande globala utsläppsutrymmet, vår koldioxidbudget. Koldioxidbudgeten visar hur mycket koldioxid Helsingborg kan släppa ut varje år för att hålla sig inom ramarna för Parisavtalet.

Klicka på bilden för att göra den större.

Syntolkning: Diagram med staplar för olika år som visar området Helsingborgs utsläpp av koldioxid i ton för olika år. 1990 var utsläppen nästan en miljon ton. 2017 hade de minskat till 660 000 ton. 2018 hade utsläppen ökat till 674 000 ton. För att hålla sig inom sin del av ramarna för Parisavtalets 2-grader måste kommunens utsläpp minska med 12 procent varje år. Det motsvarar till exempel att dagens utsläpp från flygresor och transporter måste ha halverats fram till 2022. År 2030 ska utsläppen av koldioxid från området Helsingborg vara under 200 000 ton.
* I diagrammet visas bara utsläpp från koldioxid. Utsläpp från andra växthusgaser, såsom metan och lustgas från exempelvis jordbruket räknas inte med. Däremot räknas hela flygresornas klimatpåverkande effekt i diagrammet. Utsläpp som beror på import av varor räknas inte in, även om staden har ambitioner för de totala konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser.

De färgade staplarna till vänster visar Helsingborgs totala utsläpp år 1990, 2010 och 2017. Färgerna visar var kommunens utsläpp kom ifrån, till exempel från flygresor utomlands, transporter inom kommunen och industrier. De bruna staplarna i mitten visar de utsläpp som staden har uppskattat för 2018 och 2019, eftersom statistiken släpar efter.

Om Helsingborg och andra svenska kommuner ska bidra på ett rättvist sätt till att Parisavtalet följs, så behöver de totala koldioxidutsläppen minska med minst 12 procent varje år. Den minskningen visar de sluttande gröna staplarna till höger i diagrammet.

Nettonollutsläpp i området Helsingborg år 2035

Helsingborgs kommunfullmäktige har antagit klimatutmaningen genom stadens klimat- och energiplan. En av planens ambitioner är att Helsingborg ska ha nettonollutsläpp år 2035.

Det betyder att utsläppen av växthusgaser från aktiviteter och verksamheter inom kommunens geografiska område (transporter, el och fjärrvärme, uppvärmning, industri, arbetsmaskiner, jordbruk, avfall) ska motsvara noll senast år 2035.

Att inte ha några utsläpp alls är väldigt svårt. Men genom att samla in och lagra koldioxid i marken eller genom att plantera träd, kan Helsingborg kompensera för de få utsläpp som alltid kommer att finnas och nå nollnivån.

I Climateviews verktyg Panorama kan du få en översikt över planerad omställning och kvarvarande utsläpp i Helsingborg. Där kan du även läsa mer om stadens åtaganden enligt klimat- och energiplanen.

1 ton koldioxid per invånare innan år 2045

Staden har även en tydlig ambition för de utsläpp som beror på vår konsumtion, även om varken utsläpp från produktionen av den mat och de varor vi importerar, eller våra från flygresor utanför Helsingborgs gränser räknas med i områdets utsläpp. Ambitionen är att vi tillsammans ska minska våra årliga, konsumtionsbaserade utsläpp från 9 ton koldioxid till cirka 1 ton koldioxid per invånare innan år 2045.

För att nå det målet så behöver vi alla hjälpas åt och engagera varandra. Helsingborgs förvaltningar, verksamheter och bolag måste också göra det enklare för alla invånare att göra hållbara val i vardagen och skapa förutsättningar för att leva mer klimatvänligt i kommunen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?