Bygglovspliktiga åtgärder

Du behöver ofta ansöka om bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad. Bygga murar eller plank och sätta upp skyltar är andra exempel på sådant som normalt är bygglovspliktigt.

Du behöver söka bygglov bland annat om du ska:

  • Bygga nytt, bygga till en befintlig byggnad och/eller ändra utseendet på en byggnad, till exempel genom att byta fasad- eller takmaterial eller byta kulör på någon fasad.
  • Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål (även att inreda ytterligare bostäder eller lokaler i byggnad).
  • Bygga murar eller plank.
  • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Här kan du läsa mer om vad som gäller för skyltar i Helsingborg.
  • Anordna upplag eller materialgårdar.
  • Bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner med mera.
  • Anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar, campingplatser eller dylikt.

En komplett uppräkning av lovpliktiga åtgärder finns i 9 kap 1-14 §§ plan- och bygglagen samt 6 kap 1-5 §§ plan- och byggförordningen. Det kan också finnas en utökad bygglovsplikt i detaljplanen eller områdesbestämmelser. Ta kontakt med bygglovsenheten, så får du hjälp med att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?