Sammanhållen bebyggelse

Det finns områden på landsbygden som inte har en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är tät. I plan- och bygglagen kallar man den typen av områden för sammanhållen bebyggelse.

Utanför område med detaljplan är vissa åtgärder undantagna från lov- och anmälningsplikt. Undantagen gäller dock inte inom sammanhållen bebyggelse. För att avgöra om åtgärder kräver bygglov eller anmälan måste det först avgöras om tomten ligger inom sammanhållen bebyggelse.

En bebyggelse är att betrakta som sammanhållen bebyggelse om båda nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • bebyggelsegruppen består av minst 10-20 hus
  • de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller skiljs åt av endast väg, parkmark och dylikt.

Mer information finns i Boverkets kunskapsbank.

Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi till med att göra bedömningen om din fastighet ryms inom sammanhållen bebyggelse.