3. Beslut

Ett beslut innebär att din ansökan antingen har blivit beviljad, avslagen eller avvisad på grund av att ansökan inte varit komplett. Beslut fattas inom tio veckor från det att vi fått din kompletta ansökan.

Om ingen berörd part har kommit med invändningar, och om alla förutsättningar för beslut finns, beviljas ditt bygglov. Om en berörd part däremot kommit med invändningar mot din bygglovsansökan, eller om en handläggare anser det vara nödvändigt, kan din fråga bli prövad i stadsbyggnadsnämnden. Där avgör politikerna vilket beslut som ska fattas. Du som sökande har även möjlighet att föra en dialog med bygglovsenheten eller dra tillbaka din ansökan.

Du får börja bygga fyra veckor efter kungörelse och när du har fått ett startbesked

Att du fått ditt bygglov beviljat betyder inte att du får sätta igång med ditt byggprojekt. Sedan 1 juli 2018 får du inte börja bygga förrän fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes tidningar. Du behöver först också få ett startbesked. I vissa fall kan du dessutom få en kallelse till ett tekniskt samråd.

Kungörelse och överklagande

I samband med att du fått ett beslut skickat till dig får även dina grannar och andra berörda parter en upplysning om att ditt bygglov har beviljats.

Besluten om beviljade bygglov meddelas via post- och lokala tidningar om inte beslutet har överklagats. Att ett beslut vunnit laga kraft betyder att beslutet inte kan överklagas.

Du måste börja bygga inom två år från byggbeslutet. Har du inte påbörjat byggnadsarbetet inom två år efter beslutet upphör bygglovet att gälla.

Till aktuella kungörelser för bygglovsärenden

Till information om hur du överklagar stadsbyggnadsnämndens beslut