3. Beslut

Ett beslut innebär att din ansökan antingen har blivit beviljad, avslagen eller avvisad på grund av att ansökan inte varit komplett. Beslut fattas inom tio veckor från det att vi fått din kompletta ansökan.

Om ingen berörd part har kommit med invändningar, och om alla förutsättningar för beslut finns, beviljas ditt bygglov. Om en berörd part däremot kommit med invändningar mot din bygglovsansökan, eller om en handläggare anser det vara nödvändigt, kan din fråga bli prövad i stadsbyggnadsnämnden. Där avgör politikerna vilket beslut som ska fattas. Du som sökande har även möjlighet att föra en dialog med bygglovsenheten eller dra tillbaka din ansökan.

Startbesked krävs innan du börjar bygga

Att du fått ditt bygglov beviljat betyder inte att du får sätta igång med ditt byggprojekt. Du behöver först få ett startbesked. I vissa fall kan du dessutom få en kallelse till ett tekniskt samråd.

Kungörelse och överklagande

I samband med att du fått ett beslut skickat till dig får även dina grannar och andra berörda parter en upplysning om att ditt bygglov har beviljats.

Besluten om beviljade bygglov meddelas till via post- och lokala tidningar om inte beslutet har överklagats. Att ett beslut vunnit laga kraft betyder att beslutet inte kan överklagas.

Du måste börja bygga inom två år från byggbeslutet. Har du inte påbörjat byggnadsarbetet inom två år efter beslutet upphör bygglovet att gälla.