3. Beslut

När vi granskat ditt ärende och utrett alla förutsättningar så fattar vi ett beslut och meddelar dig.

Kungörelse och överklagande

I samband med att du fått ett beslut skickat till dig får även dina grannar och andra berörda parter en upplysning om att ditt bygglov har beviljats.

Bygglovsbeslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar.

Till information om hur du överklagar stadsbyggnadsnämndens beslut

Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år, från dagen då beslutet vann laga kraft.

Du får börja bygga först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts och när du har fått ett startbesked.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?