2. Handläggning

När vi fått in och granskat din bygglovsansökan meddelar vi dig om ansökan är fullständig eller om du behöver komplettera din ansökan. Därefter kontrollerar vi om din ansökan överensstämmer eller avviker från gällande detaljplan. Detaljplanen tillsammans med dina handlingar ligger till grund för beslut om bygglov.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för en komplett bygglovsansökan är upp till 10 veckor, men kan i särskilda fall förlängas med ytterligare 10 veckor.

Avgift för handläggning

Du som byggherre betalar en avgift till kommunen för handläggningen enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige. Det är många faktorer som påverkar avgiften för ett bygglov och det är svårt att ange en exakt avgift för olika bygglovsärenden. Kontakta gärna oss för att få hjälp med en prisuppskattning på vad din handläggning kan komma att kosta.

Du kan läsa mer om avgifter för bygglov här.

Hörande av sakägare:

Om din ansökan inte går i linje med den detaljplan som gäller för ditt område kommer dina grannar att få möjlighet att komma med synpunkter på din bygglovsansökan. Bedömer vi att din ansökan uppfyller alla krav som står i detaljplanen behövs vanligtvis inte ett grannhörande.

Om det är många som berörs av ditt eventuella bygge kungörs (meddelas) ansökan via lokaltidningen.

Även andra aktörer inom staden kan behöva yttra sig om vissa bygglovsansökningar. I så fall skickar vi en remiss till berörd myndighet. Det kan till exempel vara stadsmiljö, stadsantikvarie, stadsarkitekten, miljöförvaltningen eller trafikenheten som behöver komma med synpunkter kring vissa föreslagna byggprojekt.