8. Slutbesked

När byggherren visat att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra villkor är uppfyllda, utfärdar kommunen ett slutbesked.

Du får inte börja använda det du har byggt innan du har fått ett slutbesked. Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.