5. Startbesked

När det tekniska samrådet genomförts, kontrollplanen fastställts och kommunen anser att lagens krav kan uppfyllas får du ett startbesked.

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Även om du har fått ett startbesked så får du inte påbörja åtgärden förrän först fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked och det gått fyra veckor sedan beslutet kungjorts, ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.