Tillbyggnad

Det krävs oftast inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad attefallstillbyggnad. Du måste dock göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Det här gäller för attefallstillbyggnad:

  • Tillbyggnaden får endast byggas på ett befintligt en-eller tvåbostadshus.
  • En- eller tvåbostadshuset får inte tidigare ha byggts till med en attefallstillbyggnad.
  • Tillbyggnaden får ha högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea.
  • Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets taknockhöjd.
  • Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen tillåter det. Om du vill placera tillbyggnaden närmare än 4,5 meter mot allmän plats, som till exempel gata, park eller cykelväg, behöver du alltid söka bygglov
  • Tillbyggnaden får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • Tillbyggnaden får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • Det får inte finnas krav på bygglov för attefallstillbyggnad i den detaljplan som gäller för området.

Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det ingen anmälan.

Mer information