Tillbyggnad

Attefallsreglerna ger dig i vissa fall rätt att göra en tillbyggnad till ditt en- eller tvåfamiljshus utan bygglov. Du måste dock göra en anmälan och ha fått ett startbesked innan du får börja bygga.

 • Om tillbyggnaden är i flera våningar är det våningarnas sammanlagda area som får vara högst 15 kvadratmeter (bruttoarea).
 • Du behöver bygglov om huset/byggnaden eller det område där huset/byggnaden ligger är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Om det finns ett bevarandeprogram för området kan du läsa där om huset/byggnaden eller området är särskilt värdefullt.
 • Du får bara göra tillbyggnaden en gång.
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än det befintliga husets taknock.
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen tillåter det. Om du vill placera byggnaden mot allmän plats, som till exempel gata, park eller cykelväg, behöver du alltid bygglov.
 • Byggnaden är ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.
 • Normalt krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken för byggnad inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Det kan finnas utökat strandskydd upp till 300 meter.
 • Du måste göra en anmälan och ha fått ett startbesked innan du får börja bygga samt ett slutbesked för att ta byggnaden i bruk. Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det ingen anmälan eller startbesked vid tillbyggnad.

Det här bifogar du din anmälan:

 • Situationsplan skala 1:200 alternativt 1:500. På situationsplanen ska du rita in tillbyggnaden och ange bredd och längd samt minst två till tomtgräns.
 • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklekar, öppningar och bostadsutformning.
 • Fasadritning skala 1:100. Samtliga fasader/sidor med befintlig byggnad ska redovisas.
 • Konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
 • Ventilationsritning skala 1:100. På ritningen ska ventilationen redovisas till exempel hur du ventilerar byggnaden enligt BBR kap. 6.
 • Energiberäkning, som är en redovisning av energianvändningen.
 • Vatten- och avloppsritning skala 1:100. På ritningen ska du redovisa vatten- och avloppsledningars dragning. (Denna lämnas endast om vatten och avlopp installeras i tillbyggnaden).
 • Om du bygger närmare tomtgräns än 4,5 meter så ska samtliga berörda grannar godkända detta skriftligen på situationsplanen. Det redovisar du med namnteckning, namnförtydligande och fastighetsbeteckning.

Du kan behöva en kontrollansvarig. Hör alltid av dig till oss på bygglovsenheten innan du kontaktar en kontrollansvarig.

Mer information