Giftiga metaller

I Helsingborgs kustkontrollprogram studeras hur mycket olika bottnar innehåller olika metaller som är skadliga. Vissa såsom zink och koppar behövs i mycket små mängder för natur, människor och djur, men i större mängder blir de mycket giftiga.

De kan göra att havet som system inte fungerar som det borde. En del metaller kan även tas upp av djur som lever på botten och följa med näringskedjan till fisk och oss människor. Vi tar prover i bottensedimentet och på blåmusslor. Vi kan då se om halterna minskar av t ex arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, koppar och zink. Som exempel har halten kadmium har minskat mycket utanför Kemira AB.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?