För mycket näring blir övergödning

En övergödning av havet sker när mycket näring som kväve och fosfor rinner ut i havet. Den extra näringen kan komma från jordbruk, avlopp, industrier och trafik.

När mycket kväve och fosfor når havet finns det mycket mer mat för växtplanktonen än vad som egentligen behövs. Överflöd av dessa små organismer blir till problem eftersom de inte hinner ätas upp av djuren utan sjunker ner och kväver bottnen – syrebrist uppstår.

Vid en total syrebrist på en plats, dör alla djur som lever där. Eftersom bottendjuren är föda till fiskar och är viktiga för nedbrytningen så påverkar syrebristen hela ekosystemet. Vid långvarig eller återkommande syrebrist förändras bottenfaunan så att endast de djur som inte behöver så mycket syre för att leva finns kvar i havet.

Stoppa näringen innan den når havet

Vi kan trots allt förhindra att många växter och djurarter dör på bekostnad av oss. Därför försöker Helsingborgs kommun att motverka detta genom att minska utsläppen av näring. Våtmarker och dammar har skapats utmed Råån i samarbete med andra kommuner genom Rååns Vattendragsförbund. Helsingborgs stad har även anlagt våtmarker längs Vegeån. Våtmarkerna fördröjer vattenflödet till havet och renar vattnet som det fungerade förr när vi inte hade dikat ut många av de våtmarker som fanns i vårt jordbrukslandskap.

Den lokala belastningen av näringsämnen har minskat under senare år, framför allt på grund av minskade utsläpp från jordbruket. Anläggandet av våtmarker har också bidragit till minskningarna samtidigt som de ökat den biologiska mångfalden i landskapet. Djur och växter som försvann vid utdikningarna har börjat komma tillbaka. Halterna av näringsämnen är dock fortfarande onaturligt höga och arbetet för att ytterligare minska belastningen måste fortsätta.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?