Miljögifter

Med miljögifter menar vi tungmetaller och organiska föreningar - ämnen som vi människor har skapat och som är giftiga och därför är negativa för växter, djur och människor. De är svåra för naturen att bryta ner och sprids långt och lagras in i djuren.

Där lagras de och fortsätter att lagras i människan när vi får i oss mer från livsmedel som vi äter. Flera av dessa ämnen påverkar kroppens immunförsvar och hormonsystem och kan leda till störningar i fortplantningen, leverskador och cancer.

Förbjudna – men bryts ner långsamt

Här i Helsingborg tar vi årligen prover på skrubbskädda, blåmussla och ibland ål. Vi får då reda på om det sker förändringar i halterna av till exempel kvicksilver, kadmium, PCB (Polyklorerade bifenyler), HCB (hexaklorbensen) och DDT (Diklorfenyltrikloretan), TBT (tributyltenn) och dioxiner. Dessa ämnen är förbjudna att använda i Sverige. De högsta halterna brukar finnas i hamnarna och i anslutning till dagvattenrör. Våra mätningar visar att halterna av flertalet ämnen har minskat. Det beror dels på ett omfattande miljöarbete, dels på att vi avslöjar punktkällor och dels på genomgående minskade utsläpp. Halterna av miljögifter är dock fortfarande höga på en del ställen och nya miljögifter upptäcks fortfarande. Därför måste arbetet för en giftfri miljö fortsätta.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?