Miljögifter

Med miljögifter menar vi tungmetaller och organiska föreningar - ämnen som vi människor har skapat och som är giftiga och därför är negativa för växter, djur och människor. De är svåra för naturen att bryta ner och sprids långt och lagras in i djuren.

Där lagras de och fortsätter att lagras i människan när vi får i oss mer från livsmedel som vi äter. Flera av dessa ämnen påverkar kroppens immunförsvar och hormonsystem och kan leda till störningar i fortplantningen, leverskador och cancer.

Förbjudna – men bryts ner långsamt

Här i Helsingborg tar vi årligen prover på skrubbskädda, blåmussla och ibland ål. Vi får då reda på om det sker förändringar i halterna av till exempel kvicksilver, kadmium, PCB (Polyklorerade bifenyler), HCB (hexaklorbensen) och DDT (Diklorfenyltrikloretan), TBT (tributyltenn) och dioxiner. Dessa ämnen är förbjudna att använda i Sverige. De högsta halterna brukar finnas i hamnarna och i anslutning till dagvattenrör. Våra mätningar visar att halterna av flertalet ämnen har minskat. Det beror dels på ett omfattande miljöarbete, dels på att vi avslöjar punktkällor och dels på genomgående minskade utsläpp. Halterna av miljögifter är dock fortfarande höga på en del ställen och nya miljögifter upptäcks fortfarande. Därför måste arbetet för en giftfri miljö fortsätta.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.