Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för långsiktig strategisk planering för staden och operativ drift av gator, parker, stränder samt teknisk infrastruktur.

Vi har hand om bygglov, gator, skötsel av stränder, parker, kartproduktion, fastighetsbildning samt en hel del annat.

Förvaltningen har runt 280 medarbetare och leds av förvaltningschef Kristina Magnusson.

Stadsbyggnadsnämnden styr förvaltningen politiskt. Läs mer om nämnden på webbplatsen Förtroendevalda i Helsingborgs stad.

Organisation

Stadsbyggnadsförvaltningen har en ny organisation sedan 1 januari 2021. Beskrivningarna på respektive avdelning nedan är inte uppdaterade enligt den nya organisationen. De uppdateras så fort nya avdelnings- och enhetsbeskrivningar är klara.

Stadsbyggnadsförvaltningens avdelningar

Vi planerar för en hållbar framtid

Avdelningen Hållbar stadsplanering ansvarar för stadens strategiska och långsiktiga fysiska planering.

 • Vi tar fram översiktsplaner och andra planeringsunderlag som visar stadens utveckling och viljeriktning.
 • Vi utvecklar strategier och riktlinjer för bebyggelse, kultur, klimat, grönska och trafik.
 • Vi arbetar med naturreservatsbildningar och andra naturvårds- och rekreationsinsatser, samt med grönstruktur i staden, tätorterna och på landsbygden.
 • Avdelningen ansvarar för vattenplanering av hav, grundvatten och vattendrag, och vi arbetar med att anlägga nya våtmarker.
 • Vi analyserar och beskriver sammanhang och gör bedömningar som tillsammans leder till en hållbar, attraktiv och effektiv utveckling.
 • Vi driver en omfattande miljöpedagogisk verksamhet med barn och ungdomar som huvudmålgrupp.

Vi skapar rätt förutsättningar i arbetet med detaljplaner

Detaljplanering ansvarar för hur mark och vatten får användas. Detta regleras i en detaljplan som är juridiskt bindande.

 • Planavdelningens viktigaste verktyg är detaljplaner och planprogram.
 • I detaljplanen regleras hur marken får användas inom ett tydligt definierat område och vad som är kvartersmark respektive allmän platsmark.
 • Detaljplanen kan också reglera omfattning och utformning av bebyggelse, grönska och skydd av kulturmiljöer.
 • Vi leder planeringsarbetet, samordnar information och underlag och gör avvägningar mellan olika intressen.
 • I planprocessen sker samråd med stadens invånare, myndigheter och intresseorganisationer. Detaljplanen antas slutligen av stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Vi bäddar för bra byggen och bygglov

Bygglov och lantmäteri ansvarar för att enskilda byggnader utformas på ett säkert sätt, som är schyst mot grannarna och följer planerna för områdets utveckling.

 • Vi värnar om kulturhistoriska värden och att detaljplanebestämmelser och tekniska krav uppfylls vid nybyggnation eller förändringar av byggnader.
 • Alla ska behandlas lika. Utifrån det gör vi avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen i våra beslut om bland annat bygglov, rivningslov och anmälan.
 • En viktig del av arbetet är att ge råd och information till allmänheten. Vi strävar alltid efter att finna lösningar genom dialog.
 • Vi hjälper både privatpersoner och företag. Kommunal lantmäterimyndighet (KLM) har hand om fastighetsregistret i Helsingborg och ansvarar förprocessen kring ny- och ombildningar av fastigheter.

Vi skapar en stadsmiljö där alla trivs och vill vara

Stadsmiljöavdelningen utformar och utvecklar Helsingborgs allmänna platser och stadsmiljö, såsom gator, parker, torg, stränder och naturområden.

 • Vi bygger nytt, bygger om och smyckar staden med belysning, växter och andra estetiska inslag.
 • Vi hanterar investerings- och exploateringsprojekt.
 • Vi ansvarar för genomförande av bland annat trafikplan, bussvision och cykelplan, med trafiksäkerhetsfrågor som gemensam nämnare. Vi har även hand om parkeringsfrågor.
 • Vi skapar trygga miljöer i stadsrummet som är tillgängliga för alla. Det kan till exempel vara olika mötesplatser med vackra arrangemang i parker och på torg.
 • Vi tillhandahåller detaljerad geografisk information, som är ett viktigt underlag för planering, byggande och förvaltning av staden.

Vi ser till att staden fungerar – dygnet runt, året om

Drift och underhåll ansvarar för drift och underhåll av Helsingborgs gator, gång- och cykelvägar, torg, parker, grönområden, skog, natur och stränder.

 • Vi är beställare av en rad uppdrag som fördelas inom sex drifts- och teknikområden. Uppdragen genomförs av olika entreprenörer.
 • Bland annat ser vi till att snöröja staden, hålla gator rena, sköta julbelysning och blomsterarrangemang under olika säsonger.
 • Vi ansvarar för skötseln av stadens parker och mötesplatser.
 • Vi har hand om gatubelysning och beläggningsunderhåll av gatunätet.
 • Stadens skogs- och naturområden som ligger nära tätorter, sköts med hänsyn till rekreation och naturvård av upphandlade entreprenörer.
 • Betesmarker har utvecklats inom flera områden och sköts via avtal med djurhållare.

Vi stöttar och utvecklar varandra inom förvaltningen

Den administrativa avdelningen, ledningsstöd och enheten för kvalitet och utveckling är interna stödfunktioner för stadsbyggnadsdirektören, förvaltningen och nämnden.

 • Härifrån sker all administration kring nämndarbetet och registrering av handlingar.
 • Vi har hand om övergripande personalfrågor och strategiskt utvecklingsarbete för våra medarbetares trivsel och kompetensutveckling.
 • Vi sköter ekonomiadministration inklusive verksamhetsplanering, budget och uppföljning.
 • Vi ansvarar för förvaltningens strategiska kommunikation, internt såväl som externt
  till stadens invånare och besökare.
 • Vi utvecklar geografiska tjänster och produkter.
 • Ledningsstödet koordinerar och stödjer stadsbyggnadsdirektören i strategiska och förvaltningsövergripande frågor.
 • Vår samlade servicefunktion med reception, kafeteria och vaktmästeri gör att den dagliga verksamheten i Stadsbyggnadshuset fungerar.

Stadsbyggnadsförvaltningen är beställare av vatten och avlopp, men VA-frågor (vatten och avlopp) sköts av NSVA. Läs mer på NSVA:s webbplats.

Hitta hit

Stadsbyggnadsförvaltningen har besöksadress Järnvägsgatan 22 (karta). Handikapparkering finns vid Knutpunktens huvudentré cirka 200 meter norrut. Övrig parkering hittar du på Knutpunktens P-däck och i P-garaget. Hiss finns till alla plan hos stadsbyggnadsförvaltningen.