Anmäla värmepump

Om du tänker installera en värmepump till din bostad som tar värme från berg, jord-, grund- och ytvatten kan detta påverka grundvattnet. Därför måste du göra en anmälan till miljönämnden.

En värmepump som tar värme från luften, det vill säga en luftvärmepump, behöver du dock inte anmäla. Tänk bara på att kontrollera att den är avsedd för vårt nordiska klimat och att det inte blir bullerstörningar för omgivningen.

Ladda ner miljöförvaltningens informationsblad om värmepumpar (pdf 478 kB).

Anmäl värmepumpen

De flesta installationer av värmepumpar blir godkända av miljönämnden. Men tänk på att det i miljönämndens beslut finns krav på både hur installationen ska utformas och på hur den ska dokumenteras. Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga ansökningar om värmepumpar.

E-tjänst för att anmäla installation av värmepump.

Här är den huvudsakliga informationen som du behöver för att anmäla din värmepump.

  • Uppgifter om värmepumpen: Du behöver ha uppgifter om själva värmepumpen. Bland annat pumpens uteffekt, köldmedium och koldioxidekvivalenter.
  • Uppgifter om köldbärarvätskan: Uppgifterna du behöver är slanglängd, vätskemängd, fullständigt produktnamn på frostskyddsmedlet och en ritning/skiss över kollektorslangens placering på din fastighet.
  • Om du har bergvärme: Har du bergvärme behöver du information om borrhålets djup och hur överskottsvatten tas om hand. Du behöver även veta produktnamnet på återfyllnadsmaterialet och tekniken som används för att fylla igen borrhålet.
  • Avstånd till grannar: Du behöver ta fram avstånden till dina grannars dricksvattenbrunnar och energibrunnar. Dessutom ska du även fylla i om någon av dina grannar har några synpunkter på installationen av din värmepump. På landet gäller det alla grannar inom 100 meter från anläggningen. I ett tätbebyggt område gäller det alla gränsgrannar, även de på andra sidan gatan.
  • Kontaktuppgifter till installatör och borr/grävfirma: Du behöver ha kontaktuppgifter till installatören. Du ska även fylla i kontaktuppgifter till borrfirman eller grävfirman.

Det är du som fastighetsägare som måste se till att din entreprenör följer kraven i beslutet. Ladda ned en kvalitetsförsäkran som du tillsammans med din entreprenör skriver under. Du sparar blanketten som en värdehandling som lämnas över till den nye ägaren om du säljer din fastighet.

Att tänka på innan du installerar en värmepump

Det är viktigt att din anmälan är fullständigt ifylld innan du lämnar in den till miljönämnden och att du lämnar in den i god tid. Är det något som är oklart, ring till Kontaktcenter på telefon 042-10 50 00.

När du installerar en bergvärmepump ställer miljönämnden vanligtvis krav på att borrhålet ska fyllas igen på grund av att det finns risk för att vattnet från olika grundvattenmagasin blandas eller att artetiskt vatten (vatten under tryck) kan förekomma på platsen. Att fylla igen borrhål innebär en merkostnad. Se därför till att prata med din entreprenör om detta.

Om din fastighet ligger nära en verksamhet med större vattenuttag, till exempel vattentäkt (vattenreservoar för dricksvatten) eller vattenfabrik, kan det finnas begränsningar för installationen. Utmed Råån finns till exempel kommunala reservvattentäkter.

Om din fastighet ligger inom ett naturskyddat område bör du kontrollera med Länsstyrelsen eller stadsbyggnadsförvaltningen vad som gäller vid exempelvis grävning. Du når stadsbyggnadsförvaltningen via Kontaktcenter på telefon 042-10 50 00.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?