Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som störande kan skilja från person till person. Här får du råd om hur du ska gå till väga om du störs av buller.

Du som bor i lägenhet ska vända dig till din hyresvärd eller styrelse om du störs av buller i din bostad. Försök att beskriva ljudet, när på dygnet du hör det och varifrån du uppfattar att det kommer. Om du inte blir hjälpt av fastighetsägaren eller styrelsen kan du kontakta miljöförvaltningen. Tänk bara på att bullerstörningar som är tillfälliga och pågår under en begränsad tid normalt inte utreds av miljöförvaltningen.

Grannar som stör

I flerfamiljshus är det vanligt med ljud från röster, steg eller vattenledningar. Dessa får i många fall accepteras. Men om du störs av dina grannar eller deras husdjur är det alltid bra att du själv talar med dem som du tycker stör, oavsett om du bor i lägenhet eller i villa.

Vänta ett tag och se om störningarna upphör. Ta annars upp problemet med fastighetsägaren, eller med styrelsen om du bor i en bostadsrätt. Ladda ner blanketten Anmälan om problem med boendemiljön och lämna till fastighetsägaren eller styrelsen.

Om bullret kommer från en annan fastighet

Om bullret kommer från en annan fastighet än den du bor i, exempelvis från grannfastighetens ventilationsanläggning, bör du kontakta fastighetens ägare eller styrelse. Kontakta miljöförvaltningen om detta inte hjälper.

Är det en verksamhet utanför din bostad som du störs av (till exempel en restaurang, diskotek, gym eller industri) är det istället den som driver verksamheten du ska kontakta. Ladda ner blanketten Anmälan angående störningar från verksamhet och skicka den till den verksamhet som du upplever störningar från.

För hög ljudnivå på diskotek, konserter och liknande

Om du upplever att ljudnivån är skadligt hög, exempelvis på ett diskotek eller en konsert, är det lämpligt att du även i dessa fall kontaktar den som driver verksamheten. Om det inte hjälper kan du göra en skriftlig anmälan till miljöförvaltningen. Ladda ner blanketten Anmälan angående störningar från verksamhet och skicka den till den verksamhet som du upplever störningar från.

Spelar tiden någon roll?

Hur länge det pågår eller när på dygnet du upplever buller spelar ingen roll. Du kan alltid kontakta den som är ansvarig och sedan kontakta miljöförvaltningen om du inte blir hjälpt. Om bullret däremot är tillfälligt och pågår under en begränsad tid kan du inte få hjälp med en bullerutredning hos miljöförvaltningen.

Vad är ”för högt?”

Buller inomhus

När det gäller buller inomhus rättar vi i Helsingborgs stad oss efter de riktvärden som anges av Folkhälsomyndigheten. När bedömer buller inomhus tillämpar vi de riktvärden som finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) (pdf 43,6 kB).

Buller utomhus

Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets vägledning om industribuller. Där kan du också läsa mer om buller från till exempel byggarbetsplatser, vägar och järnvägar.

Trafikbuller

Helsingborgs stad har kartlagt bullernivåer från väg- och tågtrafik inom staden. Du som äger en bostadsfastighet kan ansöka om bidrag för att dämpa bullret inomhus om din fastighet ligger längs en gata, där den kartläggning vi gjort visar att det finns problem med trafikbuller. Läs mer om hur du ansöker.

Tillfälliga arrangemang

Om du bor eller befinner dig i en stad eller tättbebyggt område får du räkna med höga ljudnivåer från tillfälliga arrangemang. Det är något du normalt får acceptera så länge det inte handlar om en långvarig eller ofta återkommande störning. Samtidigt är arrangören skyldig att se till att ljudnivån håller sig inom riktlinjerna.