Sök bidrag för bullerskydd

Du som äger en bostadsfastighet kan ansöka om kommunalt bidrag för att dämpa bullret inomhus. Du kan få bidrag om din fastighet ligger längs en gata, där den kartläggning vi gjort visar att det finns problem med trafikbuller.

För att ha rätt till bidrag måste din fastighet

 • ligga längs en kommunal gata
 • där det finns stora problem med buller enligt den kartläggning av trafikbuller vi gjort.

Utgångspunkten för bidraget är vår bullerkartläggning. Via en karta kan du söka efter din adress eller din fastighetsbeteckning. Om din fastighet ligger i eller nära ett område med höga nivåer (från rött till blått i kartan) kan du ha rätt till bidrag för bullerskyddande åtgärder. I vårt åtgärdsprogram för buller är 65dBA riktvärdet för bidrag för bullerskydd.

Du kan ansöka om bidrag för att:

 • byta eller isolera fönster/fönsterdörrar i sov- och/eller vardagsrum.
 • byta eller förbättra ventiler i sov- och/eller vardagsrum.

Bidraget är 1 500 kronor per kvadratmeter fönsteryta (karmyttermått) och 600 kronor per ventil.

Så här går processen till:

Du gör din ansökan via e-tjänsten ”Ansökan om bullerskyddsbidrag”.

Bifoga fasad- och planritningar

Du ska bifoga plan- och fasadritningar till din ansökan. Du kan bifoga dem som pdf-dokument direkt i e-tjänsten eller skicka dem per post till Stadsbyggnadsförvaltningen, 251 89 Helsingborg. Märk kuvertet med ”Bullerskyddsbidrag”.

Det är viktigt att ritningarna är tydliga så att det går att mäta och göra beräkningar utifrån dem. Om du inte har tillgång till ritningar för din fastighet kan Helsingborg kontaktcenter hjälpa dig med ett underlag.

Fasadritning

Aktuella fasadritningar i skala 1:100.

Checklista för din fasadritning:

 • Ange fastighetsbeteckning
 • Redovisa en fasadritning per väderstreck
 • Ange väderstreck
 • Ange skala
 • Ange mått på fönster (meter)
 • Markera på ritningen vilka fönster som ska åtgärdas
 • Ange rummets användning

Exempelritning med checklista fasadritning (pdf, 184 kB)

Planritning

Aktuella planritningar över samtliga våningsplan i skala 1:100.

Checklista för din planritning

 • Ange fastighetsbeteckning
 • Redovisa en planritning per våning
 • Markera väderstreck
 • Ange skala
 • Ange våningsplan
 • Ange rummens användning (till exempel kök, sovrum eller vardagsrum)

Exempelritning med checklista planritning (pdf, 182 kB)

Med dina ritningar som underlag gör vi (stadsbyggnadsförvaltningen) en beräkning av bullernivåer och lämnar sedan besked om det eventuella bidragets storlek.

Du genomför de planerade åtgärderna.

När du är färdig meddelar du oss att du är klar och redovisar kopia på faktura.

Vi gör därefter en kontrollmätning av bullret i din fastighet, för att säkerställa att kraven på bullernivåer inomhus uppfyllts efter dina åtgärder. Kontrollmätningen görs av en konsult på uppdrag av oss.

När kontrollmätningen är gjord betalar vi ut ditt bidrag, förutsatt att riktvärdena uppnåtts.

Ansök om bidraget via en e-tjänsten ”Ansökan om bullerskyddsbidrag”.