Mät radon i din bostad

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som kan finnas i inomhusluften utan att du märker det. En person som utsätts för radon under en längre tid har en ökad risk att drabbas av lungcancer. Din fastighetsägare är skyldig att kontrollera radonhalten i din bostad. Bor du i ett småhus är det mycket viktigt att du har gjort en egen radonmätning.

 • När du vill mäta radon i din bostad ska du kontakta ett laboratorium som är ackrediterat. På Swedacs webbsida finns en lista över ackrediterade laboratorier för att du ska kunna vara säker på att mätutrustningen och mätlaboratoriet ger ett korrekt resultat. Miljöförvaltningen har ingen utrustning för radongasmätning.

  Mät radon regelbundet

  Halterna av radon i din bostad kan variera med tiden på dygnet, årstid, våra boendevanor, varifrån radonen kommer, hur god ventilation bostaden har och hur ofta du vädrar. Därför är det bra att göra regelbundna mätningar av radonhalten, eftersom den kan ändras med tiden.

  När du mäter radon i luften placerar du ut radondosorna från det ackrediterade laboratoriet i din bostad under två till tre månader, någon gång mellan den 1 oktober och 30 april. Tidsperioden behöver vara minst två månader för att årsmedelvärdet ska kunna uppskattas. Det finns även kortare radonmätningar med spårfilm som görs under några dagar, men den typen av mätning är endast rådgivande och kan inte uppskatta årsmedelvärdet.

  När mätningen är klar fyller du i ett protokoll som du sedan skickar tillbaka med dosorna till laboratoriet. Efter några veckor får du besked om radonhalten i din bostad.

  Mer information om att mäta radon på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

  Ta del av tidigare mätningar på en fastighet

  Miljöförvaltningen gör inte egna radonmätningar men vi kan i vissa fall ställa krav på att en mätning görs. De uppgifter vi har om radonmätningar i Helsingborg samlar vi i ett register. Där går det att se i vilka hus och på vilka adresser radon har uppmätts. Uppgifterna är offentliga och kan vara intressanta om du ska köpa eller bygga ett hus.

  Om du vill veta om det har gjorts någon mätning på en viss adress eller fastighet i Helsingborg, vänd dig till Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.


 • Riktvärden för radon

  Luftens radonhalt i din bostad ska inte vara högre än riktvärdet på 200 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter), oavsett när huset är byggt.

  Radonhalten i dricksvatten ska ha en referensnivå på 100 Bequerel per liter för att räknas som tjänligt, men med anmärkning. I så fall är vattnet inte hälsofarligt att dricka, men det kan bli det om radonhalten ökar ytterligare.

  Är radonhalten däremot på 1000 Bequerel per liter, bedöms vattnet som otjänligt och hälsofarligt. Om radonhalten efter mätning ligger över dessa nivåer bör du direkt se till att få ner halten till så lågt som det är möjligt och rimligt.

  Radonkällor i bostäder

  Byggnadsmaterial

  Det vanligaste byggnadsmaterialet som avger radon är lätt blåbetong. Alla stenbaserade byggnadsmaterial kan avge radon och blåbetong avger relativt stora mängder jämfört med andra material. Hus byggda mellan åren 1929 och 1975 kan innehålla blåbetong i väggar och bjälklag, vilket kan vara en riskfaktor.

  Vatten

  Om du har egen brunn kan det finnas radon i vattnet som kommer från berggrunden och jordlagren. Därför bör bergborrade brunnar kontrolleras för radon. Radon i vatten är i sig en relativt liten hälsorisk, men när radon avges från vattnet till inomhusluften som vi andas in ökar risken.

  Mark

  Alla bostäder som har direktkontakt med marken riskerar att få in radon i huset, eftersom radon kan finnas i jordluften. Är bostadens grund otät kan luft från marken sugas in i huset. Då kommer radon in i inomhusmiljön och kan bli en hälsorisk.

  Möjliga åtgärder mot radon

  Vad du eller din fastighetsägare ska göra åt ett problem med radon, beror på varifrån radonet kommer och hur byggnaden är konstruerad:

  • Om de höga radonhalter beror på byggnadsmaterialet gäller det att ha en god luftgenomströmning i bostaden, gärna med mekanisk ventilation som byter ut luften kontinuerligt.
  • Om radonet kommer från marken kan grunden behöva tätas så luften från jorden inte kommer in i huset. En installation av radonsug eller radonbrunn kan också vara alternativ eftersom det suger bort radonet under marken och leder bort det från bostaden.
  • Om radon finns i dricksvattnet kan vattnet luftas eller filtreras genom ett kolfilter.

  Åtgärderna i listan ovan är inte heltäckande. Oavsett hur problemet ser ut bör du alltid ta kontakt med en ackrediterad firma för att få rådgivning och förslag på anpassade åtgärder.

  Vanliga frågor om radon

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?