Radon

Radon är ett radioaktivt ämne som finns i blå lättbetong och i marken. Förhöjda radonhalter inomhus kan leda till att du blir allvarligt sjuk.

Att mäta är det enda sättet att få reda på om du har radon i din bostad. Mätningen bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april. Radonhalten varierar nämligen ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar. Om du vet att ditt hus har eller har haft förhöjd radonhalt bör du göra mätningar vart femte år.

Ta hjälp om du vill mäta i din bostad

Kontakta ett laboratorium som är ackrediterat om du vill mäta radon i din bostad. Det är viktigt för att säkra att mätutrustningen och mätlaboratoriet lämnar korrekt resultat. På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats finns mer information om att mäta radon i bostäder.

Miljöförvaltningen samlar alla uppgifter från radonmätningar i Helsingborg i ett register. Där går det att se i vilka hus och på vilka adresser radon har uppmätts. Uppgifterna är offentliga och kan vara intressanta om du ska köpa eller bygga ett hus.

Om du vill veta om det har gjorts någon mätning på en viss adress eller fastighet i Helsingborg, vänd dig till Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.

Mer information om radonmätningar i Helsingborg.

Frågor och svar om radon

Att mäta är det enda sättet att få reda på om det finns radon i din bostad. Om du vet att ditt hus har eller har haft förhöjd radonhalt bör du mäta vart femte år.

Kontakta ett laboratorium som är ackrediterat av SWEDAC om du vill mäta radon i din bostad. Det är viktigt för att säkra att mätutrustningen och mätlaboratoriet lämnar korrekt resultat.

Miljöförvaltningen samlar alla uppgifter från radonmätningar i Helsingborg i ett register. Där går det att se i vilka hus och på vilka adresser radon har uppmätts. Uppgifterna är offentliga och kan vara intressanta om du ska köpa eller bygga ett hus.

Om du vill veta om det har gjorts någon mätning på en viss adress eller fastighet i Helsingborg, vänd dig till Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00.

Mer information om radonmätningar i Helsingborg.

Fastighetsägare ska i samband med byggnadens energideklaration även redovisa eventuella radonmätningar till Boverket. På Boverkets webbplats finns mer information om energideklarationer.

För att få en bild av radonsituationen i en fastighet kan en fastighetsägare mäta radonhalten i flera lägenheter. Ett bra sätt att fördela mätningarna är att:

  • mäta i alla lägenheter med direkt markkontakt, det vill säga där det inte finns källare under bostaden.
  • mäta i minst en lägenhet per våning högre upp i huset
  • mäta i minst 20 procent av lägenheterna högst upp i huset
  • mäta i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten. Markradon kan nämligen ta sig upp genom sådana utrymmen.

Fastighetsägaren bör kontakta ett laboratorium som är ackrediterat av SWEDAC. Det är viktigt för att säkra att mätutrustningen och mätlaboratoriet lämnar korrekt resultat.