Radon i Helsingborg

I Helsingborg har bostäder överlag låga radonhalter. Men det är ändå viktigt att mäta radon i alla småhus. I äldre hus är risken för radonproblem större. I området Pålstorp krävs särskild uppmärksamhet på markradon.

Mätningar visar att ungefär åtta procent av småhusen i Helsingborg har en radonhalt över riktvärdet 200 Bq/m³ och att medelvärdet ligger på 86 Bq/m³ (riksgenomsnitt är 140 Bq/m³).

Det låga medelvärdet kan förklaras med att Helsingborg är ett lågriskområde för radon. Helsingborgs berggrund består främst  av bergarter som inte avger radon. Dessutom har vi ofta täta (leriga) skikt i marken som hindrar att radonet transporteras till markytan. Därför är marken i Helsingborg klassad som lågriskområde för radon.

Ett lågriskområde

Det har inte gjorts någon detaljerad markradonkartering i Helsingborg. Men resultaten från cirka 2 500 adresser som gjort mätningar, ger en bild av att markradon finns i mindre omfattning i Helsingborg. SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har tagit fram en kartvisare för gammastrålning från uran i Sverige. Kartan visar att det kan finnas mindre områden i Helsingborg med radonavgivande istidsavsättningar, men i övrigt stöds bilden av Helsingborg som ett lågriskområde.

Ju äldre hus desto större radonrisk

Tydlig förekomst av markradon finns i bostadsområdet Pålstorp. I detta område finns lättgenomsläpplig sandmark med ursprung i isälvar. För övriga delar av Helsingborg finns inte samma entydiga bild utan här blandas radon från blåbetong med olika tillskott från marken vilket gör att man inte kan se något tydligt mönster.

Äldre hus kan ha sprickor i bottenplattan eller källaren. Det innebär att risken för radon ökar med husets ålder. En annan potentiell risk är att man kan ha använt radonavgivande grus, sand eller krossmassor när huset byggdes vilket kan ge markradonliknande problem. Därför bör radon mätas i alla småhus.

Blåbetong i Helsingborg

Helsingborg har cirka 8 000 småhus som är byggda under den tid då blåbetong användes (1929 – 1980). Blåbetong som avger höga halter radon är sällsynt i Helsingborg men det finns några områden från 50- och 60-talet med stenhus där blåbetong använts i större omfattning. Blåbetong i huset ger dock inte alltid höga radongashalter. Därför kan man bara göra en bedömning efter att man har gjort mätning. Radonmätningen ”fångar upp” radon både från blåbetong och mark.