Nybyggnad

Om du redan har ett bostadshus på din tomt ger attefallsreglerna dig i vissa fall rätt att göra en nybyggnad, en så kallad komplementbyggnad eller komplementbostadshus, utan att söka bygglov. Du behöver dock göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Det här gäller för komplementbostadshus eller komplementbyggnader

  • Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea som inte är större än 25 kvadratmeter (byggnadsarea), utvändigt mått utan bygglov.
  • Byggnaden kan antingen vara en bostad (komplementbostadshus) eller ett förråd, garage eller motsvarande.
  • Om du ska använda byggnaden som en permanent bostad måste den uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler (BBR).
  • Den högsta höjden från mark till taknock får vara maximalt 4 meter.
  • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen tillåter det. Om du vill placera byggnaden mot allmän plats, som till exempel gata, park eller cykelväg, behöver du alltid bygglov.
  • Vid en järnväg får byggnaden inte placeras närmare spårets mitt än 30 meter, om inte den som har hand om järnvägen (till exempel Trafikverket) tillåter det.
  • Du behöver bygglov om huset/byggnaden eller det område där huset/byggnaden ligger är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Om det finns ett bevarandeprogram för området kan du läsa där om huset/byggnaden eller området är särskilt värdefullt.
  • Byggnaden är ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.
  • Normalt krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken för byggnad inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Det kan finnas utökat strandskydd upp till 300 meter.
  • Du måste göra en anmälan och ha fått ett startbesked innan du får börja bygga samt ett slutbesked för att ta byggnaden i bruk. Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det ingen anmälan eller startbesked vid nybyggnad av komplementbyggnad (inte komplementbostadshus).

Mer information