Attefallshus

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. Du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Det här gäller för attefallshus:

  • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
  • Byggnaden ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
  • Byggnaden får vara max 30 kvadratmeter.
  • Tacknockshöjden får vara högst 4,0 meter.
  • Byggnaden ska vara fristående.
  • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen tillåter det. Om du vill placera byggnaden närmare än 4,5 meter mot allmän plats, som till exempel gata, park eller cykelväg, behöver du alltid söka bygglov.
  • Byggnaden ska placeras minst 30 meter från järnväg.
  • Byggnaden får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • Byggnaden får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Det får inte finnas krav på bygglov för attefallshus i den detaljplan som gäller för området.

Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det ingen anmälan vid nybyggnad av komplementbyggnad (inte komplementbostadshus).

Mer information