Fasadändring som inte ändrar byggnadens volym

  • För detta behöver du inte söka bygglov. Fasadändringar på kolonistugor och tillhörande komplementbyggnader räknas inte som betydande förändringar för byggnadernas yttre utseende eftersom stugorna ofta är av varierande karaktär och begränsade i storlek.
  • Tänk på att även om ändringen inte är bygglovspliktig får byggnadens eventuella kulturhistoriska värde inte förvanskas.