Riktlinjer murar och plank

Du behöver ofta bygglov för att få bygga en mur eller plank. Utformningen påverkar stadsbilden och kan också ha betydelse för hur tryggt eller otryggt ett område upplevs. I Helsingborg finns därför riktlinjer för hur murar och plank bör utformas.

Mur och plank i Helsingborg (foto: Anna Thulin)
Mur i Helsingborg (foto: Anna Thulin)
Mur i Helsingborg (foto: Anna Thulin)
Mur och plank i Helsingborg (foto: Anna Thulin)
Mur i Helsingborg (foto: Anna Thulin)

Bygglov eller inte?

Detta gäller för murar och plank.

Placering och höjd

Mur och plank ska i sin helhet, inklusive grundläggning, placeras placeras inom din egna tomt. Enligt stadens riktlinjer får mur och plank som placeras i tomtgräns mot granne ha en maxhöjd på 1,80 meter, mot parkmark får det inte vara högre än 1,40 meter och placeras det ut mot gata får det inte vara högre än 1,20 meter. Höjden ska mätas från den lägsta marknivån.

Tänk på att det även är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta. På så kallad prickmark får ofta mur och plank inte byggas, men du kan nästan alltid uppföra ett staket med en höjd på max 1,20 meter utan bygglov

Vid utfarter och gatukorsningar får murar, plank och staket inte ha högre höjd än 80 centimeter för att säkra fri sikt. Detsamma gäller för häckar.

Sikttriangeln ska sträcka sig 2,5 meter från hörnet vid utfarter och 10 meter vid gatukorsningar.

Sikttriangel
Sikttriangel
Sikttriangel

Är du osäker på var fastighetsgränsen går kan du kontakta Lantmäterimyndigheten:

E-post: lantmateri@helsingborg.se
Telefon: 042-10 52 22
Postadress: Lantmäterimyndigheten, 251 89 Helsingborg

Mer information om lantmäteriets tjänster

Materialval

En mur eller ett plank är ett komplement till den befintliga byggnaden på fastigheten och bör komponeras i samstämmighet med denna. Det material som bäst stämmer överens med huvudbyggnaden får råda i valet av mur eller plank.

Träplank bör utföras varierat med snickerier anpassade till platsen och byggnaden. Den fina sidan bör vändas utåt mot granne, gata eller allmän plats. Plank får gärna målas eller uppföras i träslag som harmonierar med huvudbyggnaden.

En mur bör materialmässigt knyta an till markbeläggning eller fasad. Du bör anpassa murens stil till huvudbyggnaden. Tänk på att inte uppföra en mur som är så tät att den förhindrar att dagvatten kan omhändertas korrekt.

Definition

Så här definieras mur respektive plank i Helsingborgs stads riktlinjer:

Mur: En konstruktion av sten, tegel, betong eller liknande med en höjd över 0,5 meter över lägsta marknivå.

Plank: En konstruktion av trä, plåt, glas eller liknande med en höjd på över 1,2 meter över lägsta marknivå.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.