Riktlinjer murar och plank

Du behöver ofta bygglov för att få bygga en mur eller plank. Utformningen påverkar stadsbilden och kan också ha betydelse för hur tryggt eller otryggt ett område upplevs. I Helsingborg finns därför riktlinjer för hur murar och plank får se ut.

Bygglov eller inte?

Detta gäller för murar och plank.

Placering och materialval

Mur och plank ska i sin helhet, inklusive grundläggning, placeras inom din egen fastighet. Det finns också riktlinjer för vilket material du ska välja till din mur eller ditt plank.

Placeras inom din egen fastighet

Mur och plank ska i sin helhet, inklusive grundläggning, placeras inom din egen fastighet. Är du osäker på var fastighetsgränsen går kan du kontakta Lantmäterimyndigheten:

E-post: lantmateri@helsingborg.se
Telefon: 042-10 52 22
Postadress: Lantmäterimyndigheten, SE-251 89 Helsingborg.

Sikttriangel

 Större illustration över sikttrianglar i korsningar och vid utfarterSikt vid utfarter och gatukorsningar säkras genom att murar och plank inte får ha högre höjd än 80 centimeter. Detsamma gäller för häckar.

Sikttriangel ska sträcka sig 2,5 meter från hörnet vid utfarter och 10 meter vid gatukorsningar (se skiss här intill).

Materialval

En mur eller ett plank är ett komplement till den befintliga byggnaden på fastigheten och ska komponeras i samstämmighet med denna. Det material som bäst stämmer överens med huvudbyggnaden får råda i valet av mur eller plank.

Träplank ska utföras varierat med snickerier anpassade till platsen och byggnaden. Den fina sidan ska alltid vändas utåt och mot granne, gata eller allmän plats. Plank kan gärna målas eller uppföras i träslag som harmonierar med huvudbyggnaden.

En mur ska materialmässigt knyta an till markbeläggning eller fasad. Murens stil ska anpassas till huvudbyggnadens stil. Du får inte uppföra en mur som är så tät att den förhindrar att dagvatten kan tas om hand på ett korrekt sätt.