Åtgärder som kräver rivningslov eller marklov

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning behöver du ansöka om rivningslov respektive marklov.

Rivningslov

Inom områden med detaljplan behöver du rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader, om inte annat har bestämts i detaljplanen. Du behöver inte rivningslov för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Kommunen får dock besluta att rivningslov behövs även för sådana åtgärder.

Rivningslov behövs oftast inte utanför detaljplanerat område, men du kan ändå behöva göra en anmälan, beroende på hur stor den aktuella byggnaden är. Du kan behöva rivningslov utanför områden även i områden som inte har någon detaljplan, om kommunen bestämt detta i områdesbestämmelser.

Om du vill flytta en byggnad från en plats till en annan ses det som att byggnaden rivs. I dessa fall behöver du både rivningslov på den gamla platsen och bygglov för den nya platsen.

Även om du inte behöver rivningslov för en åtgärd har du rätt att få en ansökan prövad om du vill det, till exempel om du vill få ett skriftligt bevis för att åtgärden är förenlig med plan- och bygglagen.

Kontakta oss gärna om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i planen, så kallat marklov för att avsevärt höja eller sänka marknivån för tomter eller allmänna platser, normalt +/- 0,5 meter. Om planen anger ett visst höjdläge för markytan krävs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Marklov krävs inte utanför detaljplanerat område men tillstånd från andra myndigheter eller förvaltningar kan behövas.

Så ansöker du om rivningslov och marklov

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Du kompletterar din ansökan med ritningar som behövs för att ärendet ska kunna handläggas. I de flesta fall behövs bara en markplaneringsritning och marksektioner för ett marklov, men i en del fall krävs även andra handlingar.

För ett rivningslov krävs oftast bara en situationsplan där de rivna byggnaderna markeras.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?