Föroreningars effekter

Många av de vanligaste luftföroreningarna kan ge upphov till irritationer i luftvägarnas slemhinnor. Ämnen som kan ge den här effekten är partiklar från bilavgaser, svaveldioxid, kvävedioxid och ozon.

Vissa luftföroreningar kan även vara cancerframkallande, som till exempel bensen och sot. Omkring 500 fall – det vill säga 1-2 procent – per år beräknas bero på luftföroreningar. Risken för att skadas sjunker ju mindre man utsätts för dessa ämnen. Om exponeringen är noll är risken noll.

Allmänheten varnas vid höga ozonhalter

Enligt EU:s direktiv ska allmänheten informeras när halterna av den marknära ozonen är höga. Vid 180 mikrogram per kubikmeter som medelvärde under en timme ska allmänheten informeras. Vid 240 mikrogram per kubikmeter som medelvärde under en timme ska allmänheten larmas.

Den informationen som förmedlas till allmänheten är att höga ozonhalter irriterar slemhinnor och lungor. Astmatiker och andra känsliga personer bör skydda sig genom att hålla sig inomhus och undvika ansträngande motion.

Skador på natur och odling

Stoft och avgaser kan ge allvarliga skador i form av skogsdöd och försurning. Mätningar av pH i mark i skogsområden i Helsingborg har visat som lägst 2,9. Normalt är pH 5-6.

Skador på byggnader och kulturminnesmärken

Korrosion och vittring av husfasader, statyer och andra historiska minnesmärken såsom hällristningar, runstenar och glasmålningar är ett allvarligt hot mot våra kulturskatter. Luftföroreningar och surt regn kan angripa och förstöra gamla byggnader och statyer i Helsingborg.

Hälsorisker och miljöeffekter hos olika föroreningar

ÄmneHälsorisk/effektMiljöeffektUrsprung
KvävedioxidAstmabesvär, lungfunktionsnedsättning, nedsatt infektionsförsvar, ökat besvär hos människor med luftvägssjukdomar, möjlig roll för uppkomsten av cancer.Bidrar till ozonbildning, övergödning, försurning.Förbränning av fossila bränslen.
SvaveldioxidAstmabesvär, lungfunktionsnedsättning, ökad frekvens för luftvägsinfektioner.Försurning.Förbränning av fossila bränslen.
KolmonoxidFörsämrad syreupptagningsförmåga, syrebrist i hjärt-kärlsystemet, ökade besvär hos människor med kärlkramp.Ofullständig förbränning.
Ozon (marknära)Astmabesvär, slemhinneirritation, ögonirritation, huvudvärk.Vegetationsskador.Bildas av solljus, kväveoxider och kolväten.
PM10*Lungfunktionsnedsättning.
SotCancerNedsmutsningOfullständig förbränning av olja.
BensenCancerTrafiken, småskalig vedeldning, hushåll.
ToulenPåverkan på centrala nervsystemet.Trafiken, småskalig vedeldning, hushåll.
*PM10=inandningsbara partiklar med genomsnittlig storlek av 10 mikrometer.