Föroreningars effekter

Många av de vanligaste luftföroreningarna kan ge upphov till irritationer i luftvägarnas slemhinnor. Ämnen som kan ge den här effekten är partiklar från bilavgaser, svaveldioxid, kvävedioxid och ozon.

Vissa luftföroreningar kan även vara cancerframkallande, som till exempel bensen och sot. Omkring 500 fall – det vill säga 1-2 procent – per år beräknas bero på luftföroreningar. Risken för att skadas sjunker ju mindre man utsätts för dessa ämnen. Om exponeringen är noll är risken noll.

Allmänheten varnas vid höga ozonhalter

Enligt EU:s direktiv ska allmänheten informeras när halterna av den marknära ozonen är höga. Vid 180 mikrogram per kubikmeter som medelvärde under en timme ska allmänheten informeras. Vid 240 mikrogram per kubikmeter som medelvärde under en timme ska allmänheten larmas.

Den informationen som förmedlas till allmänheten är att höga ozonhalter irriterar slemhinnor och lungor. Astmatiker och andra känsliga personer bör skydda sig genom att hålla sig inomhus och undvika ansträngande motion.

Skador på natur och odling

Stoft och avgaser kan ge allvarliga skador i form av skogsdöd och försurning. Mätningar av pH i mark i skogsområden i Helsingborg har visat som lägst 2,9. Normalt är pH 5-6.

Skador på byggnader och kulturminnesmärken

Korrosion och vittring av husfasader, statyer och andra historiska minnesmärken såsom hällristningar, runstenar och glasmålningar är ett allvarligt hot mot våra kulturskatter. Luftföroreningar och surt regn kan angripa och förstöra gamla byggnader och statyer i Helsingborg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.