Föroreningars effekter

Många av de vanligaste luftföroreningarna kan ge upphov till irritationer i luftvägarnas slemhinnor. Ämnen som kan ge den här effekten är partiklar från bilavgaser, svaveldioxid, kvävedioxid och ozon.

Vissa luftföroreningar kan även vara cancerframkallande, som till exempel bensen och sot. Omkring 500 fall – det vill säga 1-2 procent – per år beräknas bero på luftföroreningar. Risken för att skadas sjunker ju mindre man utsätts för dessa ämnen. Om exponeringen är noll är risken noll.

Allmänheten varnas vid höga ozonhalter

Enligt EU:s direktiv ska allmänheten informeras när halterna av den marknära ozonen är höga. Vid 180 mikrogram per kubikmeter som medelvärde under en timme ska allmänheten informeras. Vid 240 mikrogram per kubikmeter som medelvärde under en timme ska allmänheten larmas.

Den informationen som förmedlas till allmänheten är att höga ozonhalter irriterar slemhinnor och lungor. Astmatiker och andra känsliga personer bör skydda sig genom att hålla sig inomhus och undvika ansträngande motion.

Skador på natur och odling

Stoft och avgaser kan ge allvarliga skador i form av skogsdöd och försurning. Mätningar av pH i mark i skogsområden i Helsingborg har visat som lägst 2,9. Normalt är pH 5-6.

Skador på byggnader och kulturminnesmärken

Korrosion och vittring av husfasader, statyer och andra historiska minnesmärken såsom hällristningar, runstenar och glasmålningar är ett allvarligt hot mot våra kulturskatter. Luftföroreningar och surt regn kan angripa och förstöra gamla byggnader och statyer i Helsingborg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?