Så mäter vi luftkvaliteten

I Helsingborg används två system för övervakning av luftföroreningar. Ett system mäter gasformiga föroreningar och det andra mäter partikelformiga föroreningar.

Mätningarna görs oavbrutet och täcker stadsmiljöer och gatumiljöer i Helsingborgs centrum, särskilt de hårt trafikerade stråken Järnvägsgatan, Drottninggatan och Södra Stenbocksgatan.

Årsrapporter och mätresultat för luften i Helsingborg.

Gasmätning med DOAS

DOAS (differentiell optisk absorptionsspektroskopi) är en svensk metod som används för luftmätningar i Helsingborg sedan 1988. Mätinstrumentet består av en sändare som skickar ut ljus längs en mätsträcka, och en mottagare som samlar upp ljuset och fokuserar det in i en optisk fiber. Alternativt är sändare och mottagare hopbyggda och ljuset reflekteras mot ett prisma. Slutligen går ljuset till en analysator som bestämmer haltnivån av ett antal olika luftföroreningar som ett medelvärde över mätsträckan.

Detta mäts

De föroreningar som mäts är:

  • Kvävedioxid
  • Svaveldioxid
  • Ozon

I anslutning till mätstationerna finns meteorologisk utrustning för att registrera temperatur, vindhastighet, vindriktning med mera. Den meteorologiska utrustningen används för att utreda sambandet mellan väderförhållanden och halten av luftföroreningar.

Mätning av partiklar med laser

Partikelmätaren PM mäter mängden luftburna partiklar från bland annat däck, asfalt och sot från exempelvis dieselmotorer i gatumiljön, så kallade PM10 och PM2,5. Mätaren skiljer ut och räknar små partiklar som kan skada lungorna.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?