Varifrån kommer luftföroreningarna?

Sättet vi lever gör att vi orsakar stora mängder utsläpp av ämnen som kan skada vår hälsa. Den största källan till luftföroreningar i tätorterna är vägtrafiken.

Sjöfarten och färjetrafiken påverkar luften i Helsingborg, men även småskalig vedeldning, oljeeldade panncentraler och utsläpp från hushållen i största allmänhet.

Kemiska reaktioner ger nya ämnen

Det räcker inte med att bara räkna upp vilka källor som släpper ut de olika ämnena. I luften sker nämligen olika kemiska reaktioner som ger upphov till nya ämnen som vi betraktar som luftföroreningar. Det är främst marknära ozon som bildas genom reaktioner mellan kväveoxider och kolväten under inverkan av solljus.

En annan förorening som kan bildas genom processer i atmosfären är partiklar. Dessa bildas genom till exempel kondensation av gaser, fotokemiska omvandlingsreaktioner eller på mekanisk väg genom exempelvis däckslitage.

Partiklar kan också fungera som bärare av polyaromatiska kolväten och metaller. En del partiklar har även ett biologiskt ursprung, pollen, sporer, bakterier, med mera.

Luftföroreningar importeras

Luftföroreningarna sprids ju även över landgränserna. Exempel på ”importerade” luftföroreningar som påverkar Helsingborg är svaveldioxid (S02), kväveoxider (NOx) och marknära ozon (O3) där importen i procent är cirka 80, 50 respektive 90 av de lokalt uppmätta haltnivåerna.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?