Bullerstörningar

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som störande kan vara olika från person till person. Här får du råd om vart du ska vända dig och vad du kan göra om du störs av buller.

Du som bor i lägenhet ska i första hand vända dig till din hyresvärd eller styrelse om du störs av buller i din bostad. Försök att beskriva ljudet, när på dygnet du hör det och varifrån du uppfattar att det kommer. För att beskriva störningen kan du ladda ner och skicka med blanketten Anmälan om brist i bostadsmiljön.

Om du inte blir hjälpt av fastighetsägaren eller styrelsen efter tre veckor kan du kontakta miljöförvaltningen. Du gör din anmälan i stadens e-tjänster och legitimerar dig med e-legitimation. När du skickat in din anmälan handlägger miljöförvaltningen ditt ärende.

Spelar tiden någon roll?

Hur länge det har stört dig eller när på dygnet du upplever buller spelar ingen roll. Du kan alltid kontakta den som är ansvarig och sedan kontakta miljöförvaltningen om du inte blir hjälpt.

Om bullret däremot är tillfälligt och pågår under en begränsad tid kan du inte få hjälp med en bullerutredning hos miljöförvaltningen. Ett exempel på en tillfällig bullerstörning kan vara en planerad renovering i din bostad.

Hit vänder du dig om bullret kommer från…

I flerfamiljshus är det vanligt med ljud från röster, steg eller vattenledningar. Dessa får i många fall accepteras. Men om du störs av dina grannar eller deras husdjur är det alltid bra att du själv talar med dem som du tycker stör, oavsett om du bor i lägenhet eller i villa.

Vänta ett tag och se om störningarna upphör. Ta annars upp problemet med fastighetsägaren, eller med styrelsen om du bor i en bostadsrätt. Ladda ner blanketten Anmälan om brist i bostadsmiljön och lämna till fastighetsägaren eller styrelsen.

Om bullret kommer från en annan fastighet än den du bor i, exempelvis från grannfastighetens ventilationsanläggning, bör du kontakta fastighetens ägare eller styrelse. Om du inte får svar eller besked inom tre veckor kan du ta ärendet vidare till miljöförvaltningen.

Om du bor eller befinner dig i en stad eller tättbebyggt område får du räkna med höga ljudnivåer från tillfälliga arrangemang. Det är något du normalt får acceptera så länge det inte handlar om en långvarig eller ofta återkommande störning. Samtidigt är arrangören skyldig att se till att ljudnivån håller sig inom de riktlinjer som finns.

Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du gällande riktvärden för buller utomhus och inomhus.

Så bedöms buller inne och ute

För buller inomhus rättar Helsingborgs stad sig efter de riktvärden som anges av Folkhälsomyndigheten. När miljöförvaltningen mäter och bedömer buller inomhus tillämpar vi de riktvärden som finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13)

Buller utomhus från till exempel fläktar, kylanläggningar och liknande bedöms enligt Naturvårdsverkets vägledning om industribuller. Där kan du också läsa mer om buller från till exempel byggarbetsplatser, vägar och järnvägar.