Allmän information om attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder kräver inte bygglov men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det ingen anmälan eller startbesked vid nybyggnad av komplementbyggnad (inte komplementbostadshus), tillbyggnad eller takkupa.

Tänk på att du behöver bygglov vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Om du vill placera byggnaden mot allmän plats såsom; gata, park, cykelväg behöver du alltid bygglov.

Det här gäller

 • Lagändringen gäller bara en- och tvåbostadshus och fritidshus.
 • Du måste göra en anmälan till kommunen (pdf, 262 kb) och få ett startbesked innan du börjar bygga.
 • Du behöver ett slutbesked innan du får börja använda din byggnation.
 • Extrabyggnaden får vara högst 25 kvadratmeter (byggnadsarea) till ytan och nockhöjden högst 4 meter.
 • Du får bygga till bostadshuset med högst 15 kvadratmeter (bruttoarea).
 • Du får bara göra en tillbyggnad vid ett tillfälle.
 • Du få bygga högst två takkupor utan att söka bygglov. Du kan läsa mer om reglerna för takkupor här.
 • Du behöver inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • En delning av ett hus i två lägenheter gäller endast för enbostadshus, inte för två- och flerbostadshus.
 • En fastighet kan vara undantagen från den nya lagändringen.
 • Det du bygger ska präglas av god form, färg- och materialval samt vara lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden.

Då behöver du bygglov

Bygglov krävs vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i bevarandeprogram, riksintressen och i detaljplaner. Rödmarkerade byggnader i bevarandeprogrammen är alltid lovpliktiga. Det gäller även riksintressen enligt länsstyrelsen.

Tveka inte att ta kontakt med oss för att få veta vad som gäller för din fastighet.

Illlustration över bygglovsbefriade åtgärder i och med ny plan och bygglag 2014.