Allmänna riktlinjer för placering och utformning av skyltar

Det finns en rad allmänna riktlinjer som hjälper dig att placera och utforma din skylt på ett bra sätt. Det handlar om allt från skyltens budskap till hur du bäst sätter upp den på en vägg.

 • Skylten ska anpassas både till den byggnad den placeras på och till omgivningen så att den underordnas stadsbilden. För att få en bra exponering och god helhet bör antalet skyltar begränsas och placeringen väljas med omsorg.
 • Skylten bör anpassas till byggnadens linjer och ska inte fästas i eller dölja ornament eller dekorationer på fasaden.
 • Infästningar ska göras så att det går att återställa fasaderna.
 • Infästningar bör inte göras i natursten eller tegelsten utan i fogar eller på ytor som går att laga på ett enkelt sätt.
 • Kablar, dosor och andra anslutningsdetaljer för elförsörjning av upplysta skyltar bör målas in i fasadens kulör.
 • Det är svårare att få bygglov för skyltar som sitter på fasader över gatuplanet eftersom de påverkar stadsbilden och byggnadens arkitektur på ett mer dominerande sätt än skyltar som placeras längre ned. Skyltar högt upp på fasaden har ett långt betraktningsavstånd och passar därför bäst i storskaliga miljöer inom handels- och verksamhetsområden.
 • Principen ”ett företag, en skylt” bör vara utgångsläget och skylten bör i första hand placeras vid verksamhetens entré.
 • Skyltens budskap ska i första hand avse verksamheter kopplade till byggnaden eller fastigheten.
 • Onödiga upprepningar av budskap bör undvikas och budskap som visar vilka tjänster och produkter som erbjuds ska underordnas verksamhetens huvudskylt.
 • Hänvisningsskyltar till enskilda verksamheter tillåts normalt inte såvida det inte är en informations- eller hänvisningstavla (se avsnittet om informations- och hänvisningstavlor).
 • Skyltar med allmän reklam medges restriktivt för att inte påverka stadsbilden och de kulturhistoriska värdena negativt och för att få en bra helhet där samtliga företag kan exponera sig på ett bra sätt.

Belysta skyltar

I stadskärnan bidrar väl ljussatta skyltar till ett välkomnande och attraktivt intryck under dygnets mörka timmar. En väl utformad ljusbild ökar även upplevelsen av trygghet.

Det finns belysta skyltar, lysande skyltar och elektroniska skyltar. Starkt lysande skyltar och skyltar med rörliga budskap påverkar stadsbilden på ett påtagligt sätt och kan upplevas både bländande och störande, främst av kringboende men också av trafikanter, något som kan påverka trafiksäkerheten. När vi prövar en ansökan om bygglov för sådana skyltar och ljusanordningar gör vi en noggrann avvägning i varje enskilt fall. Om en sådan skylt stör kan miljöförvaltningen, med stöd av miljöbalken, kräva att skylten eller ljusanordningen justeras eller tas bort.

Du bör undvika blinkande och flimrande skyltar. Belysningsanordningar ska vara diskreta och placeras så de inte bländar. För att minska bländningsrisken bör stora lysande ytor undvikas. I de flesta fall är det bättre att det är budskapet och inte bakgrunden på skylten som lyser.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?