Skyltar på särskilt värdefulla byggnader och miljöer

Skyltar och belysning på särskilt värdefulla byggnader och miljöer måste anpassas extra noga både avseende utformning och placering. Det är viktigt att hitta lösningar som är platsspecifika och anpassade till just det huset och den miljön.

Det här gäller för skyltar på särskilt värdefulla byggnader

  • Infästningar ska göras så att det går att återställa fasaderna.
  • Infästningar bör inte göras i natursten eller tegelsten utan i fogar eller på ytor som går att laga på ett enkelt sätt.
  • Skylten bör placeras på ett sätt som inte bryter ornamenteringar och fasaddetaljer.
  • Kablar, dosor och andra anslutningsdetaljer för elförsörjning av upplysta skyltar bör målas in i fasadens kulör.

Därför finns det särskilda regler för värdefulla miljöer

Vi alla ansvarar för att föra stadens kulturarv vidare till kommande generationer. Det kan vara byggnader och miljöer som berättar om viktiga skeenden i stadens historia, visar på en viss samhällsutveckling eller har höga arkitektoniska värden. Det kan vara både gamla och relativt moderna byggnader. Därför måste skyltar och belysning av fasader anpassas extra noga både avseende utformning och placering inom dessa områden eller på dessa byggnader.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?