Tillstånd för skyltar

För att du ska få sätta upp en skylt kan du, utöver bygglov, behöva olika tillstånd utifrån platsens och byggnadens förutsättningar. Du ska till exempel alltid ha fastighetsägarens tillstånd för att få sätta upp en skylt.

Andra tillstånd som du kan behöva är till exempel

  • polistillstånd för skyltar på allmän plats
  • strandskyddsdispens från miljöförvaltningen eller länsstyrelsen inom strandskyddsområden
  • länsstyrelsebeslut för skyltning på byggnadsminne eller inom fast fornlämning
  • tillstånd från Trafikverket för skyltar inom vägområde och utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Utanför sådant vägområde krävs tillstånd från länsstyrelsen
  • tillstånd från skogsstyrelsen i skyddade skogsområde.

Andra tillstånd du kan behöva för att sätta upp en skylt: