Tillstånd från Trafikverket eller länsstyrelsen

Du behöver söka tillstånd hos Trafikverket om du vill placera en skylt inom vägområde utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Utanför sådant vägområde behöver du söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det är kommunen som har tillsynsansvar om skyltar saknar tillstånd.

Om din skylt kombineras med ljud behöver du också polistillstånd, men det är inte en bygglovsfråga.