Skyltar utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område påverkas oftast upplevelsen av landskapet från våra vägar. Det är länsstyrelsen eller Trafikverket som lämnar tillstånd för skyltar utanför detaljplan. Det kan även krävas tillstånd från skogsvårdsstyrelsen inom skogsområden. Här gäller stor återhållsamhet vid prövning av tillstånd för skyltar.