Elektroniska skyltar

Elektroniska skyltar kan placeras på fasader eller som fristående skyltar. Skyltarna kräver bygglov inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser och kräver noggrann avvägning utifrån förutsättningarna på platsen.

Elektroniska skyltar tillåts bara undantagsvis eftersom de påverkar stadsbilden och kulturhistoriska värden på ett påtagligt sätt. Vi bedömer varje ansökan utifrån det enskilda fallets förutsättningar och studerar noga risken för att närboende störs, främst under dygnets mörka timmar, och hur trafiksäkerheten påverkas.

När du ansöker om att få sätta upp en elektronisk skylt är det viktigt att du lämnar in en beskrivning som redovisar hur skylten ska användas, vad den visar, ljusstyrka, vilka tider på dygnet den ska användas och så vidare. När skylten är släckt blir det oftast en mörk yta som kan kännas främmande i stadsbilden. För att undvika det kan skylten integreras i fasaden, genom att en neutral bild visas, till exempel en bild av den fasad som skylten är uppsatt på.

Det här utgår vi ifrån när vi bedömer ansökningar om elektroniska skyltar

  • Elektroniska skyltar ska undvikas vid komplexa trafikmiljöer och i områden där boende kan påverkas.
  • Elektroniska skyltar med allmän reklam accepteras endast restriktivt.
  • Det är olämpligt att placera elektroniska skyltar som takskyltar.
  • I stadskärnan där kulturvärden är höga och boende riskerar att störas medges elektroniska skyltar endast undantagsvis.
  • I handels-, industri- och verksamhetsområden kan elektroniska skyltar på fasad medges i större utsträckning än i stadskärnan.
  • Elektroniska skyltar medges undantagsvis vid viktiga målpunkter som kulturbyggnader och idrottsbyggnader för att annonsera evenemang.
  • Ljusets påverkan på djurlivet ska beaktas vid lysande skyltar.

Vid den här typen av skylt låter vi miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningens trafikenhet lämna sina synpunkter som en del i bygglovsprocessen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?