Takskyltar

Takskyltar är svårare att få bygglov för eftersom de påverkar stadsbilden och byggnadens arkitektur på ett mer dominerande sätt än många andra skyltar.

Taklandskapet är en viktig del av stadens siluett och att bryta den med skyltar bör undvikas. I undantagsfall kan det accepteras, men då bör skylten bestå av friliggande bokstäver eller en logotype. Det är en fördel om skylten har stöd av bakomliggande byggnadsdel som indragen våning, tak, fläktrum etcetera. Om det är lämpligt med en takskylt eller inte måste prövas i varje enskilt fall.

Skyltar, som placeras på fasad och som sticker upp över takkanten som storefront eller förhöjd fasaddel, kan medges i vissa fall inom verksamhets- och handelsområden. Förutsättningen är då att den blir en naturlig del av arkitekturen och kan läsas som en del av fasaden samt att detaljplanens bestämmelser om byggnadens höjd inte överstigs.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?